Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel: +420 566 653 111, fax: +420 566 653 116

-----------------------------------------

pracoviště Havlíčkův Brod:

Husova 2115, 580 02 Havlíčkův Brod 2

tel: +420 569 429 494, fax: +420 569 425 007

 

ID datové schránky: 3hjdyhg


zdarvrch@nature.cz

www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy leží na území okresů Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Chrudim a Svitavy. Její rozloha činí 70 940 ha, z toho 46% zaujímají lesy, zastoupené zejména ve vyšší centrální části území, 44% tvoří zemědělský půdní fond, 1,9% vodní plochy, 0,9% zastavěné plochy a  5% ostatní plochy. CHKO se rozkládá v nadmořských výškách od 490 do 836,3 m, s nejvyšším vrcholem Devět skal. Posláním CHKO je zachování harmonicky vyvážené kulturní krajiny s významným zastoupením přirozených ekosystémů. V jejím krajinném rázu, formovaném od středověké kolonizace někdejšího pomezního hvozdu, se pod zalesněnými hřbety Žďárských vrchů prolínají pole a louky s osnovou dřevinné vegetace, malebně začleněnými rybníky i venkovským osídlením s prvky horácké lidové architektury. Významným fenoménem chráněného území je voda. Na zdejší husté síti drobných vodních toků byla od středověku vytvářena rozsáhlá rybniční soustava. K nejcennějším segmentům náleží zejména rašeliniště a další mokřadní společenstva. Typickým krajinným prvkem oblasti jsou rovněž rulové skalní útvary vytvořené na zalesněných hřbetech Žďárských vrchů a mozaika rozptýlené dřevinné vegetace s remízky a kamenicemi v zemědělsky využívané krajině. 

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1970
Rozloha: 709 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 4 národní přírodní rezervace
10 přírodních rezervací
37 přírodních památek
Jiné údaje: Na území mimo CHKO Žďárské vrchy zajišťuje Správa péči o národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step, Velký Špičák  a národní přírodní památky Hojkovské rašeliniště, Jankovský potok, Švařec a Zhejral.
Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Nejnovější galerie Všechny galerie

Kalendář akcí

Naučné stezky Všechny stezky

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt