Management chráněných území

Jedná se o zásadní část praktické péče o přírodu a krajinu, neboť jejím prostřednictvím jsou naplňovány plány péče jak tzv. maloplošných zvláště chráněných území (od přírodních památek až po národní přírodní rezervace), tak i samotné CHKO Žďárské vrchy. Realizace těchto opatření znamená základní předpoklad pro zachování přírodních hodnot území. Nejčastěji se jedná o šetrné kosení či pastvu cenných biotopů s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů, redukci náletových dřevin, zřizování tůní, ošetření památných a významných stromů nebo podporu druhové skladby v lese.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt