Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Pro návštěvníky >> Novinky >> Kácení borovic v NPR Mohelenská hadcová step

Kácení borovic v NPR Mohelenská hadcová step

Kácení borovic v NPR Mohelenská hadcová step

29.2.2016

Rozsáhlé kácení borovice lesní a další opatření pomáhají obnovit významná společenstva hadcové stepi.

Od konce ledna letošního roku probíhá v národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step rozsáhlé kácení borovice lesní. Opatření dle platného plánu péče je soustředěno především na západní část rezervace a na lokality v širším okolí silnice z Mohelna do Dukovan. Stromy jsou káceny v různé intenzitě, od mírného prosvětlování porostu až po téměř úplné odstranění stromového patra. Vybrané starší a esteticky hodnotné borovice jsou ponechávány, neboť spoluvytvářejí typický obraz hadcové stepi. Dřevní hmota i klest budou z ploch zásahu vyklizeny.

Cílem zásahů je uvolnění vybraných ploch s cennými společenstvy stepních trávníků a skalní stepi od nárostů náletových borovic a prosvětlení lesostepních hadcových borů. Na tato stanoviště je vázána naprostá většina ochranářsky a přírodovědecky významných druhů hadcové stepi. V minulosti zde probíhalo tradiční hospodaření. Šlo hlavně o pastvu koz a ovcí, jež z velké části zabraňovala šíření dřevin na méně exponovaná místa. Upuštění od pastvy a také cílené zalesňování způsobilo nežádoucí přeměnu těchto partií k zapojenému a stinnému lesu, kde světlo- a teplomilné organismy nemají vhodné podmínky k životu.

Práce navazují na cílenou ochranářskou péči, která v území probíhá již od 80. let 20. století. Jedná se o součást víceletého projektu, podporovaného z prostředků Operačního programu Životní prostředí. Z dalších opatření v rámci tohoto projektu lze jmenovat pastvu ovcí, kosení vybraných ploch stepi, odstraňování křovin a akátů a doplnění vybavení pro návštěvníky. Příjemcem dotace je Městys Mohelno jako vlastník pozemků a práce jsou koordinovány s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, která je správcem národní přírodní rezervace.

Skalní step pod silnicí do Dukovan po odstranění části borového porostu (foto Luděk Čech).

Skalní step pod silnicí do Dukovan po odstranění části borového porostu (foto Luděk Čech).

 

 

Vršky vykácených stromů čekají na zpracování, v pozadí ústřední část Mohelenské hadcové stepi (foto Luděk Čech).

Vršky vykácených stromů čekají na zpracování, v pozadí ústřední část Mohelenské hadcové stepi (foto Luděk Čech).

 

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt