Plán péče

Pro velkoplošná a maloplošná zvláště chráněná území (dále jen „ZCHÚ“) se vytvářejí plány péče, zpravidla s desetiletou platností. Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu ZCHÚ navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany daného ZCHÚ. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný.

Aktuální plán péče o CHKO Žďárské vrchy na období 2011–2020 byl vypracován ve spolupráci RP Správy CHKO Žďárské vrchy a ústředí AOPK ČR. Skládá se z rozborové části, návrhové části a mapových příloh. V písemné podobě je uložen v AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy.

Plány péče CHKO a maloplošných ZCHÚ jsou v elektronické podobě ke stažení na stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt