Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Přírodní památka Brožova skála

Přírodní památka Brožova skála

Skalní útvar v lesním komplexu asi 1,5 km severovýchodně od obce Sklené.

Katastrální území : Sklené u Žďáru nad Sázavou (bývalý okres Žďár nad Sázavou)
Nadmořská výška : 766 – 786 m
Výměra : 1,07 ha
Vyhlášeno :  1983

Rulový skalní útvar typu mrazového srubu je na chudém, hospodářsky špatně přístupném stanovišti doprovázen fragmentem lesního společenstva smrkových bučin.

GEOLOGIE   Skalní útvar na okrajovém hřbetu jižní části Devítiskalské vrchoviny byl vypreparován z pruhu migmatitických 
a biotitických rul na rozhraní strážeckého moldanubika a svrateckého krystalinika procesy mrazového zvětrávání ve straších čtvrtohorách. Tvoří jej charakteristický mrazový srub rozčleněný do tří nestejně vysokých, ve svahu v délce 200 m vypreparovaných skalích bloků, 
s výškou až 20 m. Na jeho úpatí je z odlámaných balvanů vytvořena suťová haldy a 30 m široká kryoplanační terasa přecházející v 50 m dlouhý balvanový proud. Na hřbetě a sutích jsou vytvořeny mělké ochrické půdy, na bázi svahu obohacené humusem.

KVĚTENA   Na skalnatém hřbetu je zachován zbytek smíšeného porostu smrkové bučiny (Calamagrostio villosae-Fagetum) se smrkem ztepilým (Picea abies) a bukem lesním (Fagus sylvatica). Pod skalami ve fragmentu humusem obohacené klenosmrkové bučiny, je vtroušená jedle bělokorá (Abies alba), javor klen (Acer pseudoplatanus) a v podrostu se vyskytuje bukovník kapraďovitý (Gynocarium dryopteris) s bažankou vytrvalou (Mercurialis perennis). Na skaláh roste bříza bělokorá (Betula pendula), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a chudý oligotrofní podrost tvoří zejména borůvka černá (Vaccinium myrtillus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), metlička křivolaká (Avenella flexuosa) a kapraď rozložená (Draopteris dilatata). V okolí roste plavuň pučivá (Lycopodium annotinum). Skály a sutě jsou porostlé pokryvnou vegetací lišejníků (např. Parmelia saxatilis, Icmadophila ericetorum) a mechorostů, jichž zde bylo zjištěno 16 druhů (Grimmia hartmanii, Cynodontium polycarpum aj.) 

ZVÍŘENA   Ve starém lesním porostu hnízdí mj. datel černý (Dryocopus martius), holub doupňák (Columba oenas), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), sýc rousný (aegolius funereus) a naše miniaturní sovička kulíšek nejmenší (Glacidium passerinum).

LESNICTVÍ   Lesní porost je zařazen v kategorii lesa zvláštního určení. Na exponovaném stanovišti trpí námrazou a imisním znečištěním ovzduší. Je v něm prováděn zdravotní výběr s uvolněním přirozeného zmlazení. Šetřeny jsou listnaté dřeviny, jedle 
a doupné stromy pro hnízdění ptáků.

VYUŽITÍ   Skalní útvar je turisticky zpřístupněn, horolezecky není využíván.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt