Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Přírodní památka Drátenická skála

Přírodní památka Drátenická skála

Skalní útvar na okraji lesa asi 200 m severozápadně od obce Blatiny

Katastrální území : Blatiny (bývalý okres Žďár nad Sázavou)
Nadmořská výška : 715 – 775 m
Výměra : 1,98 ha
Vyhlášeno : 1976

Vrcholový skalní útvar byl zformován do podoby mohutné skalní hradby s charakteristickými prvky mrazového zvětrávání rulových hornin. Na balvanitých sutích kolem skal se zachoval fragment přírodě blízkých lesních porostů smrkových bučin.

GELOGIE   Skalní útvar na okrajovém hřbetu Devítiskalské vrchoviny byl vypreparován z pruhu migmatitických a biotitických rul svrateckého krystalinika procesy mrazového zvětrávání ve starších čtvrtohorách. Rovnoběžným ústupem mrazových srubů byla zformována mohutná 200 m dlouhá skalní hradba, rozčleněná podél puklin do několika vrcholů, z nichž nejvyšší Sokol dosahuje výšky 
až 35 m. Povrch stěn byl zvětráváním modelován do tvarů voštin, skalních výklenků a vznikl zde i 7,5 m dlouhý puklinový tunel. 
Pod skalními stěnami jsou odlámané úpatní suťové haldy, přecházející v rozvlečené svahové balvanové pokryvy. Kolem skal jsou vytvořeny jen mělké ochrické půdy přecházející v kambizemní podzoly.

KVĚTENA   Na stanovišti smrkové bučiny (Calamagrostio villosae-Fagetum) roste v hopodářsky pozměněném lesním porostu typu skeletové smrkové bučiny převážně smrk ztepilý (Picea abies), přimíšen je buk lesní (Fagus syvatica) a ojediněle vtroušená jedle bělokorá (Abies alba). Na skalách přistupuje krnící borovice lesní (Pinus sylvestris), bříza bělokorá (Betula pendula) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Chudý oligotrofní lesní podrost tvoří zejména borůvka černá (Vaccinium myrtillus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), 
kapraď rozložená (Dryopteris dilatata) a hojně rozšířen je bez červený (Sambucus racemosa). Skály a sutě jsou porostlé pokryvnou vegetací lišejníků (Parmelia saxatilis, Gyruphora hirsuta, Acarospora fuscata aj.) a mechorostů, jichž zde bylo zjištěno 14 druhů (Andreaea rupestris, Paraleucobryum longifolium, Cynodontium polycarpum aj.).

ZVÍŘENA   Mezi běžnými druhy obývajícími lesní porosty vyšších poloh Českomoravské vrchoviny jsou významně zastoupeni ptáci, mj. datel černý (Dryocopus martius), puštík obecný (Stix aluco), kalous ušatý (Asio otus), ořešník kropenatý (Nucifraga carocatactes) a křivka obecná (Loxia curvirostra). Často sem zalétejí v okolí hnízdící poštolka obecná (Falco tinnunculus), krahujec obecný (Accipiter nisus) a krkavec velký (Corvus corax).

LESNICTVÍ   Lesní porost je zařazen v kategorii lesa zvláštního určení. V exponované vrcholové poloze je poškozován námrazou a trpí imisním znečištěním ovzduší. Hospodaření je usměrňováno k podpoře buku, obnově jedle a využití přirozeného zmlazení k výhledovému vytvoření různověkého lesa přirozené dřevinné skladby. Porost skal je ponecháván bez zásahu.

VYUŽITÍ   Skalní útvar je vzhledem k blízkosti rekreačních lokalit enormně turisticky i horolezecky využíván. Negativním průvodním jevem je narušování prostředí odpadky a zakládáním ohnišť.  

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt