Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Přírodní památka Lisovská skála

Přírodní památka Lisovská skála

Skalní útvar v lesním komplexu asi 5 km jižně od obce Svratka

Katastrální území : Samotín (bývalý okres Žďár nad Sázavou)
Nadmořská výška : 780 – 802 m
Výměra : 0,46 ha
Vyhlášeno : 1976

Skalní útvar s navazujícím balvanovým mořem je jednou z nejlépe zachovalých ukázek mrazového zvětrávání rul ve vrcholových partiích Žďárských vrchů

GEOLOGIE   Skalní útvar na centrálním hřbetu Devítiskalské vrchoviny byl vypreparován na pruhu migmatitických a biotitických rul svrateckého krystalinika procesy mrazového zvětrávání ve starších čtvrtohorách. Tvoří jej dva na sebe navazující skalní hřebeny s délkou 44 a 35 m s výškou stěn až 12 m. Zvětráváním podél vodorovných puklin byla vytvořena výrazná lavicovitá odlučnost bloků a na temeni zformován tvar skalního hřibu. Pod stěnou mrazového srubu je odlámaná úpatní suťová halda, na níž navazuje balvanové moře o rozměrech 80 x 50 m. Kolem skal jsou vytvořeny jen mělké ochrické půdy.

KVĚTENA   Na stanovišti smrkové bučiny (Calamagrostio villosae-Fagetum) roste hospodářsky pozměněný lesní porost s převahou smrku ztepilého (Picea abies)  příměsí buku lesního (Fagus sylvatica). Na skalách, ve štěrbinách překrytých prstí 
a na balvanité suti se uplatňuje i bříze bělokorá (Betula pendula) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Chudý oligotrofní lesní podrost tvoří zejména borůvka černá (Vaccinium myrtillus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), metlička křivolaká (Avenella flexuosa
a kapraď rozložená (Dryopteris dilatata). Skály a sutě jsou porostlé pokryvnou vegetací lišejníku např. Parmelia saxatilis, Acarospora fuscata, Icmadophila ericetorum a mechorostů, jichž zde bylo zjištěno 18 druhů např. Andreaea rupestris, Hedwigia ciliata, Grimmia commutata, Cynodontium polycarpum aj.

ZVÍŘENA   Mezi běžnými druhy obývajícími lesní porosty vyšších poloh Českomoravské vrchovin jsou významně zastoupeni ptáci, mj. datel černý (Dryocopus martius), strakapoud velký (Dendrocopos major), kalous ušatý (Asio otus), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) a sýkora parukářka (Parus cristatus). Často zalétají v okolí hnízdící káně lesní (Buteo buteo), 
jeřáb lesní (Accipiter gentilis) a krkavec velký (Corvus carax). Žijí zde rejsek obecný (Sorax araneus), plšík lískový (Muscardinus avellanarius) aj.

LESNICTVÍ   Lesní porost je zařazen v kategorii lesa zvláštního určení. V exponované vrcholové poloze je poškozován nepříznivými klimatickými vlivy, zejména námrazou a trpí imisním znečištěním ovzduší. Hospodaření je usměrňováno k podpoře buku, obnově jedle  a využití přirozeného zmlazení k výhledovému vytvoření různověkého lesa s přirozenou dřevinnou skladbou. Porost na skalách je ponecháván bez zásahu.  

VYUŽITÍ   Skalní útvar je turisticky zpřístupněn, horolezecky není využíván.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt