Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Přírodní památka Malinská skála

Přírodní památka Malinská skála

Skalní útvary v lesním komplexu asi 1,5 km severozápadně 
od obce Blatiny


Katastrální území : Blatiny (bývalý okres Žďár nad Sázavou)
Nadmořská výška : 720 – 811 m
Výměra : 5,87 ha
Vyhlášeno : 1976

Skalní skupina s navazujícím balvanovým proudem je geomorfologicky cenným dokladem projevů kryogenní modelace nejvyšších rulových hřbetů Žďárských vrchů. Na balvanitých sutí kolem skal roste na stanovišti smrkových bučin hospodářsky pozměněný lesní porost s chudým bylinným patrem.

GEOLOGIE   Skalní útvary na východním okraji centrálního hřbetu Devítiskalské vrchoviny byly vypreparovány  z pruhu migmatitickým a biotitických rul svrateckého krystalinika procesy mrazového zvětrávání ve straších čtvrtohorách. Tvoří řadu stáčející se obloukovitě v délce 200 m kolem vrcholu. Nejmohutnější kalní útvar Výspa dosahuje výšky až 20 m. Na skalních stěnách byly zvětráváním vytvořeny skalní výklenky a 3 m hluboká puklinová jeskyňka. V zakončení skalního hřebene se nalézá podkovovitá deprese pseudokaru, z něhož po svahu sestupuje balvanový proud. Na balvanitých sutích kolem skal jsou vytvořeny jen mělké ochrické půdy přecházející níže na svazích v kyselé kambizemní podzoly.

KVĚTENA   Na stanovišti smrkové bučiny (Calmagrostio villosae-Fagetum) se nachází hospodářsky pozměněný lesní porost typu skeletové smrkové bučiny s převahou smrku ztepilého (Picea abies), přimíšeným bekem lesním (Fagus sylvatica) a ojediněle vtroušenou jedlou bělokorou (Abies alba). Na skalách s fragmentem reliktního boru svazu Dicrano-Pinion přistupuje krnící borovice lesní (Pinus sylvestris), bříza bělokorá (Betule pendula) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Chudý oligotrofní podrost tvoří zejména borůvka černá (Vaccinium myrtillus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana) a k. rozložená (D. dilatata). Skály a sutě jsou porostlé pokryvnou vegetací lišejníků Parmelia saxatilis, Acerospora fuscata, Evernia furfuracea a mechorostů Andreaea rupestris, Paraleucobryum longifolium, Cynodontium polycarpum aj.

ZVÍŘENA   Území obývají běžné druhy převážně smrkových lesních porostů vyšších poloh Českomoravské vrchoviny, mezi nimiž jsou významně zastoupeni ptáci. Hnízdí zde datel černý (Dryocopus martius), puštík obecný (Strix aluco), káně lesní (Buteo buteo), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), křivka obecná (Loxia curvirostra), krkavec velký (Corvus corax), výr velký (Bubo bubo).

LESNICTVÍ   Lesní prost je zařazen v kategorii lesa zvláštního určení. V exponované vrcholové poloze je silně poškozován nepříznivými klimatickými vlivy a imisním znečištěním ovzduší. Hospodaření je usměrňováno k podpoře buku, obnově jedle a využití přirozeného zmlazení k výhledovému vytvoření různověkého lesa přirozené dřevinné skladby. Porost skal je ponecháván bez zásahu.

VYUŽITÍ   Skalní útvar je turisticky zpřístupněn. Horolezeckou činnost je možno provozovat na vyznačených úsecích skalních útvarů Výspa, Srnčí věž, Škuner a Buldok.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt