Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Přírodní památka Mlýnský potok u Uhlířky

Přírodní památka Mlýnský potok a Uhlířky

Lesní potok v úseku od Nového rybníka po sádky ve Velké Losenici asi 1,5 km východně od obce Vepřová

Katastrální území : Vepřová, Račín u Polničky, Velká Losenice (bývalý okres Žďár nad Sázavou)
Nadmořská výška : 548 – 604 m
Výměra : 6,29 ha
Vyhlášeno : 1984

Přirozeně meandrující potok s břehovými porosty olšin a lučními společenstvy zrašelinělé nivy je jedním z mála zachovaných biotopů drobných vodních toků v chráněné krajinné oblasti. 
Žijí v něm chráněné a
 ohrožené druhy rostlin a živočichů.

GEOLOGIE   Podložím postupně se zahlubujícího údolí meandrujícího Mlýnského potoka, na rozhraní Přibyslavské pahorkatiny a Henzličky, jsou biotitické a dvojslídně migmatitizované a granitizované ruly strážeckého moldanubika s ojedinělými vložkami svorů a pyroxenických kvarcitů. Na sedeimentech údolní nivy jsou vytvořeny organozemní gleje a pseudogleje, přecházející v kyselé kambizemě na okolních svazích.

KVĚTENA   V horní části údolní nivy se nachází enkláva rašelinných luk s mokřadními ostřicovými společenstvy, přecházejícími v degradační monocenózy chrastice rákosovité (Phalaroides arundinacea). Ve střední a spodní části potok meandruje v převážně smrkových lesních porostech s fragmenty olšin podsvazu Alnenion glutinoso-incanae. Rostou zde mj. vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), zábělník bahenní (Comarum palustre), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegifolium), starček potoční (Tephroseris crispa) a sedmikvítek evropský (Trientalis europea).

ZVÍŘENA   Potok obývají chrostíci, pošvatky, jepice a jiní málo prozkoumaní bezobratlí, mihule potoční (Lampetra planeri), vranka obecná (Cottus gobio) a pstruh obecný potoční (Salmo trutta m. fario). Dále v chráněném území žijí mj. čolek horský (Triturus alpestris), skokan hnědý (Rana temporaria), s. ostronosý (R. arvalis), ropucha obecná (Bufo bufo), slepýš křehký (Anguis fragilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a zmije obecná (Vipera berus). Hnízdí zde střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), konipas horský (Motacilla cinerea), linduška lesní (Anthus trivialis), pěvuška modrá (Prunella modularis) aj. Biotop osidlují rejsek obecný (Sorex araneus), rejsec vodní (Neomys fodiens) a další druhy savců.

LESNICTVÍ   V horní části území se nachází zalesněný fragment úzké údolní nivy, s převážně smrkovým porostem s příměsí olše lepkavé. Zbytky sukcesně zarůstajících luk jsou zařazeny jako bezlesí. Ve střední a spodní části území potok s fragmenty olšin meandruje v převážně smrkových porostech, tvořících ochranné pásmo přírodní památky.

VYUŽITÍ   Dlouhodobou absencí obhospodařování luk v horní části území došlo k jejich nežádoucímu sukcesnímu vývoji s rozšířením porostu chrastice rákosovité a dřevinného náletu. Malá část toku zasahující do zemědělských kultur byla v minulosti regulována. Dřevinné nálety jsou redukovány a část luk jednosečně kosena. Potok byl pročištěn a v jeho horní části byly zřízeny tůňky k repatriaci střevle potoční a vranky obecné. Břehový porost je ponecháván bez zásahu. 

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt