Přírodní památka Na skále

Izolovaný skalní útvar asi 1,5 km severovýchodně od obce Pohledec

Katastrální území : Pohledec (bývalý okres Žďár nad Sázavou)
Nadmořská výška : 725 – 735 m
Výměra :  MZCHÚ 0,06 ha  OP 0,89 ha
Vyhlášeno : 1983

Rulový skalní útvar modelovaný mrazovým zvětráváním je výjimečně situován mimo zalesněné hřbety Žďárských vrchů a tvoří pohledově exponovanou kupu nad obcí

GEOLOGIE   Skalní útvar (nazývaný Vávrova skalka) na západním svahu Pohledecké skály v Pohledeckoskalské vrchovině se nachází na pruhu silně migmatitizovaných ortorul na rozhraní svrateckého krystalinika a strážeckého moldanubika. Procesy mrazového zvětrávání ve straších čtvrtohorách byl zformován do podoby bloku o rozměrech 15,5 x 18 m a výšce 10,5 m s výraznou paralelní strukturou vodorovných puklin. Kolem skály jsou vytvořeny jen mělké ochrické půdy s kyselou půdní reakcí.

KVĚTENA   Skála je porostlá pokryvnou vegetací lišejníků Lecanora badia, Gyrophora hirsuta, Cetraria glauca, mechorostů Andreaea rupestris, Cynodontium polycarpum, Polytrichum piliferum a dalších. V ochranném pásmu kolem skály jsou vytvořena oligotrofní lada svazu Violion caninae s dřevinnými nálety jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia), břízy bělokoré (Betula pendula), bezu červeného (Sambucus racemosa), vrby ušaté (Salix aurita) a jejího křížence s v. slezkou (Salix x subaurita). V druhově chudé vegetaci rostou borůvka černá (Vaccinium myrtillus), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), smilka tuhá (Nardus stricta), vřes obecný (Calluna vulgaris), hvozdík kropnatý (Dianthus deltoides) a mizející populace kociánku dvoudomého (Antennaria dioica).

ZVÍŘENA   Území obývají ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), ťuhýk obecný (Lanius collurio), aj. Za potravou sem zalétá často poštolka obecná (Falco tinnunculus).

VYUŽITÍ   Pohledově exponovaný skalní útvar je značně navštěvován a využíván horolezecky, přičemž dochází k pálení ohňů, pohazování odpadků a k poškozování skály vyrýváním nápisů. Proto je nutno zajišťovat sanaci prostředí skály a v jejím okolí redukci nadměrného dřevinného náletu, příp. pomístné kosení travních společenstev nebo obnovení regulované pastvy.

Poznámka   V minulosti byly jihovýchodně od skály vytěženy dva další skalní bloky, na jejichž místě se nyní nachází zarůstající lomová jáma.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt