Přírodní památka Peperek

Skalní útvar je v lesním komplexu asi 2 km jihovýchodně od obce Velká Losenice
 
Katastrální území : Račín u Polničky (bývalý okres Žďár nad Sázavou)
Nadmořská výška : 635-675 m
Výměra : 4,14 ha
Vyhlášeno : 1974

Skalnatý hřeben s pseudokary, balvanovými proudy a sutěmi je pozůstatkem intenzivního mrazového zvětrávání hornin a pleistocénu. Na humusem obohacených suťových svazích se ojediněle dochovala společenstva javorových bučin.

GEOLOGIE    Skalní útvary v zakončení okrajového hřbetu Henzličky byly vypreparovány na výchozu pyroxenických rul a kvarcitů strážeckého moldanubika procesy mrazového zvětrávání ve starších čtvrtohorách. Skalní hřeben v délce 300 m je rozčleněn dvěma širokými depresemi a podkovovitými pseudokary, z nichž vycházejí balvanové proudy. Na jihozápadně orientovaných svazích s rozvlečenými balvanitými sutěmi jsou vypreparovány další drobnější skalní výchozy. Na hřebeni jsou vytvořeny 
jen mělké a kamenité ochrické půdy přecházející pod suťovými svahy až v humusem a živinami obohacené kambizemě.

KVĚTENA
    Na Peperku  se zachoval v rámci CHKO ojedinělý zbytek suťových lesů svazu Tilio-Acerion, asociace Lunario-Aceretum. Porost je tvořen převážně bukem lesním (Fagus sylvatica) s příměsí javoru klenu (Acer pseudoplatanus), ojediněle je vtroušená jedle bělokorá (Abies alba) a jilm horský (Ulmus glabra), v okrajích je více zastoupen smrk ztepilý (Picea abies). Na skalách a sutích se dále vyskytuje borovice lesní (Pinus sylvestris), bříza bělokorá (Betula pendula), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a hojný keřový podrost s lískou obecnou (Corylus avellana), slivoní trnitou (Prunus spinosa) a ostružiníkem (Rubus sp.). V bylinném patře rostou měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos) a hojně zastoupeny jsou kapradiny např. kapraď samec (Dryopteris filix-mas) a bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris). Skály  a sutě jsou porostlé pokryvnou vegetací lišejníků Parmelia saxatilis, Lecanora orosthea, Cladonia chlorophaea aj. Z mechorostů se v sušších partiích skalních stěn vyskytuje Hedwigia ciliata, Grimmia trichophylla var. muehlenbeckiiPolytrichum piliferum, na zastíněných sutích tvoří bohatší mechové pokryvy Paraleucobryum longifolium, Hpnum cupressiforme, Plagiothecium curvifolium aj.

ZVÍŘENA
    Na zachovaná společenstva je vázán výskyt řady střevlíků např. Carabus auronites, Pterostichus niger a tesaříků z rodů Oxymirus, Rhagium aj. Území obývají ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (angius fragilis) a hnízdí v něm řada druhů ptáků, mj. datel černý (Dryocopus martius), strakapoud velký (Dendrocopos major), s. malý (D. minor), holub doupňák (Columba oenas), lelek lesní (Caprimulgus europaeus), puštík obecný (Strix aluco) a lejsek malý (Ficedula parva). 
Žijí zde mj. rejsek obecný (Sorex araneus), r. malý (S. minutus), plšík lískový (Muscardinus avellanarius), jezevec lesní (Meles meles) a při lovu zalétají netopýři nejčastěji n. ušatý (Plecotus auritus).

LESNICTVÍ
   Lesní porost je zařazen v kategorii lesa zvláštního určení a vzhledem k hospodářsky nepříznivým stanovištím  svažitých skalních sutí je ponecháván bez zásahu, jen s ochranou vrstvou přirozeného zmlazení buku a jedle oplocením.

VYUŽITÍ    Skalní útvar je turisticky zpřístupněn, horolezecky není využíván.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt