Přírodní památka Pernovka

Enkláva louky v lese Ochoza asi 3 km severozápadně od Nového Města na Moravě
 
Katastrální území: Nové Město na Moravě (bývalý okres Žďár nad Sázavou)
Nadmořská výška: 665 – 680 m
Výměra: 1,42 ha
Vyhlášeno: 1954
Plán péče: ke stažení zde (ZIP 2,8MB)

Mozaika společenstev různě vlhkých, na prameništích zrašelinělých luk je klasickou, dlouhodobě sledovanou lokalitou s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

GEOLOGIE   Podloží mírně svažitého plochého údolí v pramenné části pravostranného přítoku Borůvky na okraji Pohledeckoskalské vrchoviny vtvoří sillimaniticko - biotitické a migatitizované ruly strážeckého moldanubika. V okolí pramenišť a potoka jsou vytvořeny organozemní gleje přecházející v pseudogleje 
a na vyvýšených okrajích v kambizemní podzoly.

KVĚTENA    Na malé ploše území je vytvořena mozaika lučních společenstev, od zrašelinělých pramenišť s porosty ostřic asociace aricetum goodenowii, přes vlhkomilné vysokobylinné porosty asociací Angelico-Cirsietum palustris, Scirpetum sylvatici a Chaerophyllo - Filipenduletum ulmariae, až po okrajově zastoupené krátkostébelné porosty asociace Nardo-Festucetum capillatae. Rostou zde mj. rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), prstnatec májový (Dyctylorhiza majalis), všivec ladní (Pedicularis sylvatica), tolije bahenní (Parnassia palustris), zábělník bahenní (comarum palustre), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) a starček potoční (Tephroseris crispa).

ZVÍŘENA    V území přírodní památky jsou hojní obojživelníci, zejména skokan hnědý (Rana temporaria), dále s. zelený 
(R. kl. esculenta) a ropucha obecná (Bufo bufo). Žijí zde ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a zmije obecná (Vipera berus). 
Na louce a přilehlých lesních okrajích hnízdí linduška lesní (Anthus trivialis), barmborníček hnědý (Saxicola rubetra), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a řada dalších druhů ptáků.

VYUŽITÍ    Po zániku tradičního extenzivního obhospodařování louky došlo k nežádoucím sukcesním změnám společenstev a k rozšíření dřevinného náletu zejména smrku, břízy a osiky. V 90. letech bylo obnoveno jednosečné sklízení luk a vyklizení hmoty z chráněného území. Vyloučena je aplikace chemických prostředků a hnojiv. Louka se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt