Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Přírodní památka Ratajské rybníky

Přírodní památka Ratajské rybníky

Rybníky s mokřady asi 500 m severovýchodně od města Hlinska.


Katastrální území: Hlinsko v Čechách (okres Chrudim)
Nadmořská výška: 590 – 600 m
Výměra: 11,41 ha
Vyhlášeno: 1990

Soubor společenstev rybníků , mokřadů a vlhkých slatinných luk je cenným biotopem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

GEOLOGIE    Podloží široce rozevřeného údolí se třemi rybníčky 
na pravostranném přítoku Chrudimky v geomorfologickém okrsku Kameničské vrchoviny tvoří fylitické břidlice a svorové fylity okraje hlinecké zóny. Půdotvorným substrátem jsou písčitohlinité až hlinité sedimenty na nichž jsou vytvořeny pseudogleje, místy zrašelinělé a v zátopách rybníků zbahnělé gleje.

KVĚTENA     V území jsou zastoupeny zrašelinělé mezotrofní až slatinné louky přecházející v mokřadní ostřicová společenstva a litorály rybníků. Kolem rybníků a vodoteče jsou rozšířeny břehové porosty a na loukách místy dřevinné nálety tvořené vesměs olší lepkavou (Alnus glutinosa), břízou bělokorou (Betula pendula) a vrbou ušatou (Salix aurita). Roste zde bohatá populace kruštíku bahenního (Epipactis palustris), dále hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), zábělník bahenní (Comarum palustre), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), tojile bahenní ( Parnassia palustris), všivec bahenní (Pedicularis palustris), v. ladní (P. sylvatica), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. hieracioides), ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), o. Hartmanova (C. hartmanii), o. Davallova (C. davalliana), o. příbuzná (C. appropinquata), o. dvoumužná (C. diandra), o. blešní (C. pulicaris) aj.

ZVÍŘENA    Ke stanoviště nejvýznamnějším druhům bezobratlých obývajících mokřadní louky patří modrásek očkovaný (Maculinea telejus), m. bahenní (M. nausithous), píďalky Orthonama vittata, Scopula ternata, Hydriomena ruberata
můry Mythimna pudorina, M. comma, Polymixis gemmea, Orthosia opima, Protolampra sobrinaDiarsia dahlii. Celkem zde bylo zjištěno přes 390 druhů motýlů. Území hostí bohaté populace obojživelníků. Rozmnožují se zde čolek horský (Triturus alpestris), č. obecný (T. vulgaris), skokan hnědý (Rana temporaria), s. zelený (Rana kl. esculenta), ropucha obecná (Bufo bufo) a rosnička zelená (Hyla arborea). Na loukách hnízdí bekasina otavní (Gallinago gallinago), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), linduška luční (Anthus pratensis), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), na rybnících kachna divoká (Anas platyrhynchos), polák chocholačka (Aythya fuligula), lyska černá (Fulica atra) a další druhy ptáků.

VYUŽITÍ    Území bylo v minulosti ovlivněno založením rybníků a nověji zřízením zahrádkářských chatových kolonií. Dlouhodobá absence obhospodařování rašelinných luk vedla k jejich nežádoucím sukcesním změnám a k rozšíření dřevinných náletů. Ratajské rybníky mohou být extenzivně rybochovně využívány, okolní mokřady a břehové porosty jsou ponechávány bez zásahu. Na rašelinných loukách bylo obnoveno jejich jednosečné sklízení s redukcí dřevinného náletu a vyklízením hmoty z území.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt