Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Přírodní památka Světnovské údolí

Přírodní památka Světnovské údolí

Údolí s potokem, asi 1 km severovýchodně od obce Světnov.


Katastrální území: Světnov (bývalý okres Žďár nad Sázavou)
Nadmořská výška: 620-640 m
Výměra: MZCHÚ 2,70 ha,  OP: 2,11 ha
Vyhlášeno: 1983

Údolní niva meandrujícího potoka je bohatou lokalitou ohrožené bledule jarní.

GEOLOGIE    Podložím úzké údolní nivy meandrujícího Sklenského potoka na přechodu Devítiskalské vrchoviny do Světnovské sníženiny jsou granitizované biotitické ruly okraje strážeckého moldanubika. Na fluviálních sedimentech jsou vytvořeny pseudogleje, 
místy až zbahnělé gleje.

KVĚTENA     Kolem meandrujícího Sklenského potoka je vytvořen bohatý břehový porost podsvazu Alnenion glutinosoincanae, s olší lepkavou (Alnus glutinosa), o. šedou (A. incana), střemchou obecnou (Padus avium), javorem klenem (Acer pseudoplatanus), vrbou křehkou (Salix fragilis), v. popelavou (S. cinerea), kalinou obecnou (Viburnum opulus), zimolezem černým (Lonicera nigra) a krušinou olšovou (Frangula alnus). V údolní nivě se nachází vlhkomilné luční porosty svazu Cathion, blízké asociacím Lysimachio vulgaris-FilipenduletumJunco filiformis-Polygonetum bistortae. Roste zde především bohatá populace bledule jarní (Leucojum vernum), dále prstnatec májový (Dactylorhiza  majalis), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica),lýkovec jedovatý (Dapne mezereum),růže převislá (Rosa pendulina), podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegifolium), řeřišnice křivolaká (Cardamine flexuosa) aj.

ZVÍŘENA    V částečně zachovalé původní fauně potoka žijí larvy chrostíků rodu Limnephilus, pošvatek a jepic, rak říční (Astacus astacus),pstruh obecný potoční (Salmo trutta m. fario), vranka obecná (Cottus gobio), mřenka mramorovaná (Barbatula barbatulus) a mihule potoční (Lampetra planeri). Pobřežní zóna hostí četné střevlíkovité brouky rodů Carabus, Pterostichus, Bembidion aj.Hojní jsou obojživelníci, především čolek horský (Triturus alpestris), skokan hnědý (Rana temporaria) a ropucha obecná (Bufo bufo). Území obývají konipas horský (Motacilla cinerea), k. bílý (M. alba), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), za potravou zalétají ledňáček říční (Alcedo atthis), čáp černý (Ciconia nigra) a řada dalších druhů ptáků. Žijí zde rejsek obecný (Sorex araneus), r. malý (S. minutus),rejsec vodní (Neomys fodiens), hraboš mokřadní (Microtus agrestis), plšík lískový (Muscardinus avellanarius) a jiní savci.

LESNICTVÍ    V lesním půdním fondu je zařazena pouze okrajová drobná lesní část s převažující olší lepkavou a příměsí smrku.

VYUŽITÍ    Zánikem dřívějšího obhospodařování části luk došlo k jejich nežádoucí sukcesi s rozvojem dřevinných náletů. 
Potok sbřehovým porostem je ponecháván bez zásahu a bylo obnoveno jednosečné sklízení luk.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt