Přírodní památka Tisůvka

Skalní útvar v lesním komplexu asi 1,5 km severozápadně od obce Cikháj.

Katastrální území: Cikháj (bývalý okres Žďár nad Sázavou)
Nadmořská výška: 775-792 m
Výměra: 0,18 ha
Vyhlášeno: 1974

Skalní hradba na hřbetu Tisůvky a okolní balvanité sutě jsou pozůstatkem procesů intenzivního mrazového zvětrávání hornin ve starších čtvrtohorách.
 
GEOLOGIE    Skalní útvar na výrazném hřbetu okraje Devítiskalské vrchoviny byl vypreparován na pruhu migmatitických a biotitických rul svrateckého krystalinika. Souběžným ústupem mrazových srubů vznikla skalní hradba s délkou 58 a výškou 
až 15 m, rozdělená úzkou průrvou. Povrch stěn je místy modelován  výklenky a voštinami, na temeni se nachází dvě zvětráváním vytvořené skalní mísy. Kolem skal je vytvořena rozsáhlá kryoplanační terasa s balvanitým pokryvem a mělkými ochrickými půdami.

KVĚTENA    Na stanovišti smrkové bučiny (Calamagrostio villosae-Fagetum) se nachází hospodářsky pozměněný lesní porost typů skeletové a kamenité smrkové bučiny, v němž převládá smrk ztepilý (Picea abies). Přimíšen je buk lesní (Fagus sylvatica) a na skalách roste i bříza bělokorá (Betula pendula) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Chudý oligotrofní lesní podrost tvoří zejména borůvka černá (Vaccinium Myrtillus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), metlička křivolaká (Avenella  flexuosa) a kapraď rozložená (Dryopteris  dilatata). Skalní stěny osídluje Plagiothecium laetum, na terasách s vrstvičkou detritu roste Polytrichum piliferum a P. formosum, s přibývající vrstvou humusu se rozšiřují Cynodontium  polycarpum, Hypnum cupressiforme a další druhy vesměs acidofilních mechů.

ZVÍŘENA     Mezi běžnými druhy obývajícími převážně smrkové lesní porosty vyšších poloh Českomoravské vrchoviny jsou významně zastoupeni ptáci. V okolí skal hnízdí datel černý (Dryocopus martius), puštík obecný (Strix aluco), kalous ušatý (Asio otus), ořešník kropenatý  (Nucifraga caryocatactes), křivka obecná (Loxia curvirostra), krkavec velký (Corvus corax) aj

LESNICTVÍ     Území bylo v minulosti ovlivněno změnou porostní skladby lesních porostů ve prospěch smrku, trpícího nyní 
na vrcholových partiích námrazou a imisním znečištěním ovzduší. Vlastní skalní útvar je zahrnut v bezlesí a je ponecháván 
bez zásahu. V okolním porostu je rovněž bez zásahu ponechávána 0,5 ha pokusná plocha monitoringu imisního poškození lesa a na zbývající ploše ochranného pásma v okruhu 50 m od skal je hospodaření usměrňováno k podpoře vtroušených listnatých dřevin, s postupným přechodem k přírodě blízké skladbě lesa.

VYUŽITÍ    Skalní útvar je turisticky zpřístupněn a je zde zřízena zastávka naučné stezky ochrany přírody Žákova hora. Horolezeckou činnost je možno provozovat na vyznačených úsecích v době od 1. července do 28. února.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt