Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Přírodní památka U Bezděkova

Přírodní památka U Bezděkova

Louka na severovýchodním okraji Nového Města na Moravě.

Katastrální území: Nové Město na Moravě
Nadmořská výška: 620-625 m
Výměra: 0,77 ha
Vyhlášeno: 1953
Plán péče: ke stažení zde (zip 3,2MB)

Předmětem ochrany je vlhká louka s jedinou populací šafránu bělokvětého na Českomoravské vrchovině.
 
GEOLOGIE    Podložím mírně svažitého úpadu pramenné části pravostranného přítoku Bezděčky v Novoměstské pahorkatině jsou svory a svorové ruly okraje strážeckého moldanubika. Na svahových zvětralinách a sedimentech jsou vytvořeny pseudogleje přecházející místy až v glejové půdy.

KVĚTENA    Na louce je zachován fragment mokřadních společenstev ostřic asociace Caricetum goodenowii a část plochy zaujímá rozrůstající se rákosina .Vlhkomilná společenstva svazu Calthion jsou zastoupena asociacemi Angelico-Cirsietum oleracei, Angelico-Cirsietum palustris a Scirpetum sylvatici, maloplošně zasahuje též Chaerophyllo-Filipenduletum a u potoka Aegopodio-Petasitetum hybridi. Vyvýšené sušší okraje patří k asociaci Trifolio-Festucetum rubrae. Nejvýznamnější, i když se nejedná o původní výskyt , je prosperující populace šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus), jediná na Českomoravské vrchovině. Dále zde rostou prstnstec májový (Dactylorhiza majalis),tolije bahenní (Parnassia palustris),kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegifolium) aj.

ZVÍŘENA    Území obývají v početných populacích skokan hnědý (Rana temporaria), s. zelený (R.kl. esculenta), ropucha obecná (Bufo bufo) a ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Hnízdí zde rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris),cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), linduška luční (Anthus pratensis),bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a další druhy ptáků.

VYUŽITÍ    V důsledku přerušení dřívějšího tradičního obhospodařování luk došlo v území k nežádoucí sukcesi vlhkomilných vysokobylinných porostů a rákosin, což vedlo k silnému snížení populace šafránu. Po obnově sporadického stružkového odvodnění a pravidelného kosení louky se stav populace šafránu výrazně zlepšil a dosahuje několika tisíc kvetoucích exemplářů. Kosením je rovněž omezováno rozrůstání rákosiny, jejíž jádro je ponecháváno jako refugium zvěře.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt