Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Přírodní památka Vlčí kámen

Přírodní památka Vlčí kámen

Vrcholová část lesního komplexu 1,5 km jihovýchodně od obce Roženecké Paseky.

Katastrální  území: Vojtěchov u Lísku (bývalý okres Žďár nad Sázavou)
Nadmořská výška: 750-766 m
Výměra: MZCHÚ 1,65 ha  OP 5,15 ha
Vyhlášeno: 1990

Na skalnatém svahu vrcholu Samotín se zachoval ojedinělý fragment společenstev smrkových bučin.

GEOLOGIE    Jihozápadní svah široce klenutého hřbetu kóty Samotín patří do Pohledeckoskalské vrchoviny. Podložím území jsou hrubozrnné „okaté“ ortoruly svrateckého krystalinika, vypreparované v podobě mrazového srubu a dalších drobnějších výchozů a balvanitých pokryvů svahů. Na nich jsou vytvořeny jen mělké ochrické půdy se slabým humusovým horizontem a s kyselou půdní reakcí.

KVĚTENA    V okolních převážně smrkových lesních porostech je ojediněle zachován zbytek společenstev smrkových bučin asociace Calamagrostio villosae-Fagetum, v němž převažuje buk lesní (Fagus sylvatica), přimíšen je smrk ztepilý (Picea abies) a ojediněle nepůvodní modřín opadavý (Larix decidua). V dřevinném podrostu se vyskytuje jeřáb ptačí (Sorbus  aucuparia), bez červený (Sambucus racemosa), ostružiník malinový (Rubus idaeus) a další druhy rodu ostružiník (Rubus sp.). Druhově chudý podrost acidofilních druhů a ubiquistů tvoří převážně metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), t. křovištní (C epigeios), t. rákosovitá (C. arundinacea), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), šťavel kyselý (Oxalis acetosella) a kapraď rozložená (Dryopteris dilatata).

ZVÍŘENA    Zbytek starého porostu s doupnými stromy je významným hnízdištěm ptactva především sýce rousného (Aegolius  funereus), datla černého (Dryocopus martius), holuba doupňáka Columba oenas) a lejska malého (Ficedula parva). Často zalétají v okolí hnízdící ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) a krkavec velký (Corvus corax). Žijí zde rejsek obecný (Sorex araneus), kuna lesní (Martes martes), jezevec lesní (Meles meles) a další druhy savců.

LESNICTVÍ    Porost je zařazen v kategorii lesa zvláštního určení a pro vyloučení škod zvěří na provedených podsadbách buku a jedle byl oplocen. Zbytky starého porostu jsou ponechávány bez zásahu, na extrémním stanovišti však silně trpí nepříznivými klimatickými vlivy, zejména námrazou, větrem a imisním znečištěním ovzduší.

VYUŽITÍ    Vzhledem k oplocení a zachování klidu v hnízdišti není území přírodní památky turisticky zpřístupněno.

Poznámka
V ochranném pásmu se nachází pomníček poslednímu střelenému vlku v této oblasti roku 1830.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt