Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Přírodní památka Zkamenělý zámek

Přírodní památka Zkamenělý zámek

Skalní útvar v lesním komplexu asi 1 km východně od obce Svratka.

Katastrální území: Česká Cikánka (bývalý okres Žďár nad Sázavou)
Nadmořská výška: 720 – 765 m
Výměra: 2,97 ha
Vyhlášeno: 1977

Skály a okolní balvanité sutě jsou dokladem mrazového zvětrávání rul na hřbetech Žďárských vrchů v periglaciálních podmínkách pleistocénu. Kolem skal se zachoval fragment přírodě blízkých lesních společenstev smrkových bučin.

Geologie     Skalní útvar na okrajovém hřbetu Borovského lesa byl vypreparován 
na pruhu hrubozrnných dvojslídných ortorul svrateckého krystalinika mrazovým zvětráváním ve starších čtvrtohorách. Skalní bloky dosahující výšku 10 m jsou podkovovitě uspořádány a ohraničují průchodem otevřený vnitřní prostor o rozměrech 40 x 16 m. Vynikají výraznou deskovitou odlučností bloků, oddělených širokými puklinami, na nichž jsou vytvořeny balvanité sutě překryté mělkými a kyselými ochrickými půdami.

Květena     Na stanovišti smrkové bučiny (Calamagrostio villosae-Fagetum) se nachází hospodářsky pozměněný lesní prost s převahou smrku ztepilého (Picea abies), 
kolem skal s větší příměsí buku lesního (Fagus sylvatica), vtroušeným javorem klenem (Acer pseudoplatanus), jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia) a břízou bělokorou (Betula pendula). Chudý oligotrofní podrost tvoří zejména borůvka černá (Vaccinium myrtillus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), metlička křivolaká (Avenella flexuosa) a kapraď rozložená (Dryopteris dilatata). Skály a sutě jsou porostlé acidofilními mechy, jichž zde bylo zjištěno 24 druhů. Skalní stěny osidluje Hedwigia ciliata, na vytvořené vrstvičce detritu se objevuje Polytrichum piliferum, Cynodontium polycarpum a s přibývajícími vrstvami humusu vytváří bohaté mechové pokryvy Plagiothecium curvifolium, Pleurozium schreberi, Pohlia nutans aj. 

Zvířena     Mezi běžnými druhy obývajícími lesní porosty vyšších poloh Českomoravské vrchoviny jsou významně zastoupeni ptáci. Hnízdí zde mj.datel černý (Dryocopus martius), puštík obecný (Strix aluco), kalous ušatý (Asio otus), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocactes) a zalétají v okolí hnízdící krkavec velký (Corvus corax) a krahujec (Accipiter nisus).

Lesnictví     Porost skal a přilehlá monitorovací plocha imisního poškození lesa jsou ponechávány bez zásahu. Hospodaření v okolním lesním porostu je usměrňováno k podpoře buku a obnově jedle s výhledovým vytvořením lesa přirozené druhové skladby dřevin. Lesní porost v exponované vrcholové poloze trpí námrazou a imisním znečištěním ovzduší.

Využití     Skalní útvar je turisticky zpřístupněn, romantické prostředí skal je narušováno nepovoleným tábořením, 
ohništi a odpadky. Horolezecká činnost je povolena na vyznačených úsecích v době od 1.července do 28.února.

Poznámka     V okolí skal jsou patrné zbytky valů a příkopů středověkého opevnění. Archeologické nálezy svědčí i o přechodném využívání skal k úkrytu ještě v pozdějších dobách.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt