Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Přírodní památky Díly u Lhotky

Přírodní památka Díly u Lhotky

Enkláva louky na okraji lesa asi 1,5 km jihovýchodně od obce Lhotka

Katastrální území: Lhotka u Žďáru nad Sázavou (bývalý okres Žďár nad Sázavou)
Nadmořská výška: 625 – 635 m
Výměra:  MZCHÚ 2,58 ha  OP 1,00 ha
Vyhlášeno: 1985
Plán péče: ke stažení zde (zip 3,3MB)

Předmětem  ochrany jsou společenstva vlhkých a zrašelinělých luk s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů.

GEOLOGIE   Podložím mírně svažitého úpadu pramenné části levostranného přítoku potoka Staviště v Novoměstské pahorkatině jsou granitizované biotitické ruly severovýchodního okraje strážeckého moldanubika. Půdní pokryv tvoří kyselé kambizemě, v podmáčené sníženině organozemní gleje a pseudogleje.

KVĚTENA   V území jsou zastoupena společenstva středně vlhkých až vlhkých luk asociací Polygalo-NardetumAngelico-Cirsietum palustris, přecházející v zamokřené sníženině v ostřicovo - rašeliníková společenstva blízká asocoaci Carici rostratae - Sphagnetum apiculati. Přirozenou sukcesí došlo v území k rozšíření dřevinných náletů tvořených zejména vrbou ušatou (Salix aurita) a smrkem ztepilým (Picea abies). Rostou zde mj. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), ojediněle pětiprska žežulník (Gymnadenia conopsea) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), hojně zábělník bahenní (Comarum palustre), všivec ladní (Pedicularis sylvatica), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), tolije bahenní (Parnassia palustris), ostřice Hartmanova (Carex hartamnii), hadí mord nízký (Scorzonera humilis) a sítina kostrbatá (Juncus squarrosus).
  
ZVÍŘENA   Území obývají hojně obojživelníci, především skokan hnědý (Rana temporaria) a ropucha obecná (Bufo bufo), z plazů ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a ojediněle i zmije obecná (Vipera berus). A louce hnízdí linduška luční (Anthus pratensis), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), vzácně cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) aj.
 
VYUŽITÍ   Zánikem tradičního extenzivního obhospodařování došlo v minulosti k nežádoucím sukcesním změnám lučních společenstev a rozšíření dřevinných náletů. Pro zachování výskytu ohrožených druhů organismů bylo obnoveno kosení luk s redukcí náletů a vyklizením hmoty z chráněného území, prováděné bez použití těžké mechanizace.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt