Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Činnost pracoviště >> Evidence  a dokumentace ochrany přírody

Evidence  a dokumentace ochrany přírody

Vedení odborné dokumentace chráněných částí přírody je jednou z klíčových činností AOPK ČR.

Regionální pracoviště AOPK ČR zajišťuje tyto činnosti:

  • Spravuje druhopis Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP), který je speciální tematickou součástí "Informačního systému ochrany přírody" (ISOP), a jehož vedení je AOPK ČR uloženo ve zřizovací listině MŽP ČR. ÚSOP je tvořen sbírkou listin (úplná zřizovací dokumentace v písemné a grafické formě) a digitálním registrem (databáze základních informací a prostorové zobrazení objektů ÚSOP v prostředí GIS). Předmětem činnosti je správa a vedení ISOP jako jednotného celostátního informačního systému k získávání, zpracovávání, jednotnému udržování a poskytování dat v oboru ochrany přírody a zajišťování propojení tohoto systému s jinými národními a mezinárodními informačními systémy. Regionální pracoviště zajišťuje především interní provoz ÚSOP v digitální podobě a v součinnosti s orgány ochrany přírody doplňování dokumentace k jednotlivým zvláště chráněným územím a památným stromům v rámci regionu
  • Vede odbornou dokumentaci, zahrnující plány péče, inventarizační průzkumy, fotodokumentaci a další materiály.
  • Vede knihovnu střediska.
  • V souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zákonem č. 106/1999 Sb., "O svobodném přístupu k informacím", a s vnitřními předpisy organizace poskytuje fyzickým i právnickým osobám informace o ochraně přírody.

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt