Náhrada újmy

Dne 28. 4. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 218/2004 Sb., který novelizoval zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění (dále jen zákon) a zavedl právní úpravu poskytování náhrad za omezení vlastníků. Náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření dle § 58 zákona je formou finanční kompenzace, kterou poskytuje stát vlastníkovi zemědělské půdy, lesního pozemku nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže, či nájemci, který tyto pozemky oprávněně užívá za to, že mu v důsledku určitého omezení vznikne újma. 

AOPK ČR je ze zákona příslušná k posuzování žádostí o náhradu újmy za ztížené hospodaření. Na území Kraje Vysočina tyto žádosti vyřizuje regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy.

V ustanovení § 58 zákona jsou formulovány základní podmínky pro uplatnění nároku na náhradu újmy:

 • náhrada se poskytuje formou finanční platby žadateli

 • náhrada se týká pouze zemědělské půdy, lesních pozemků a rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže

 • o náhradu může žádat pouze vlastník pozemku nebo nájemce pozemku, požádají-li oba, přednost má vlastník

 • omezení, které je příčinou vzniku újmy, musí vyplývat z:

  • části třetí až páté tohoto zákona (tzn. právní úprava ochrany zvláště chráněných území, soustavy Natura 2000 a památných stromů, zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů) včetně prováděcích právních předpisů nebo z rozhodnutí vydaného na jejich základě

  • opatření v plánech systémů ekologické stability krajiny podle § 4 odst. 1 zákona

  • rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného podle tohoto zákona

 • požadavek na náhradu újmy musí být uplatněn písemně nejpozději do 31. 3. roku následujícího po roce, kdy újma vznikla

 • v případě trvající újmy je třeba žádost podávat za každý rok zvlášť (jednou žádostí o náhradu újmy lze vždy pokrýt jen jeden rok trvání újmy)

 • celková výše náhrady nesmí přesáhnout částku, která je rozdílem mezi situací při uplatnění omezení a situací, kdy by tato omezení uplatněna nebyla

Podrobnější informace najdete pod následujícími odkazy:

Legislativa

Informace pro žadatele

Ke stažení

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt