Natura 2000

banner NATURA

Natura 2000 je souhrnný název pro evropskou soustavu chráněných území, vytvářenou na základě dvou směrnic Evropského společenství:

 

 • Směrnice Rady 2009/147/ES z 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích). Dle této směrnice zřizují členské státy na svém území ptačí oblasti (Special Protection Areas – SPAs), zajišťující ochranu významným ptačím populacím.
 • Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích). Na základě tohoto dokumentu jsou vyhlášeny evropsky významné lokality (Special Areas of Conservation – SACs), zajišťující ochranu ohrožených přírodních stanovišť a vybraných druhů rostlin a živočichů.

Cíle soustavy Natura 2000

 • Ochrana biologické rozmanitosti prostřednictvím zachování nejhodnotnějších přírodních lokalit na území Evropské unie. 
 • Ochrana nejvíce ohrožených druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť v rámci Evropské unie. 
 • Zachování, popř. zlepšení celkového stavu přírodních stanovišť a druhů rostlin a živočichů. 
 • Sladění zájmů ochrany přírody s šetrným hospodařením v příslušných lokalitách. 
 • Začlenění cenných přírodních lokalit v členských zemích do celoevropského přírodního dědictví. 

Soustava Natura 2000 v České republice

 • Výběr území soustavy NATURA 2000 proběhl přednostně na základě odborných údajů a zahrnul tak nejhodnotnější území z hlediska ochrany přírody. Jednotlivá území jsou ve vlastnictví státu, právnických i fyzických osob a nacházejí se v dosavadních chráněných územích i v územích dosud nechráněných.
 • Soustavu Natura 2000 netvoří pouze lokality, kde jsou lidské aktivity obecně nežádoucí. Činnosti, které nemají negativní vliv na stav populace chráněného druhu nebo stav přírodního stanoviště, není nutno omezovat. Pro zachování určitých druhů či přírodních stanovišť jsou některé zásahy (např. citlivé lesnické či zemědělské hospodaření) dokonce nezbytné.
 • Zařazení území do soustavy Natura 2000 je možným předpokladem získání finančních prostředků ze státního rozpočtu, případně z některých fondů Evropské unie, na šetrné hospodaření, které zabezpečí uchování nebo obnovu chráněných fenoménů.
 • K dosažení cílů ochrany v územích soustavy Natura 2000 je nezbytná úzká komunikace státu a jeho spolupráce s vlastníky a správci pozemků, obcemi, nevládními organizacemi a dalšími subjekty činnými v území. Bez podpory vlastníků a místních obyvatel a zohlednění jejich potřeb a zájmů není účinná ochrana jednotlivých lokalit reálná. 
 • Veškeré plány a investiční záměry v územích soustavy Natura 2000 musí být předmětem hodnocení z hlediska jejich vlivů na chráněné druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť.

Aktuální podoba soustavy Natura 2000

 • Přehled ptačích oblastí a evropsky významných lokalit:

      http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php

 

EVL Kamenický rybník EVL Dářská rašeliniště EVL Habrová seč

 

 • Přehled evropsky významných druhů na území ČR:

      http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php

 

Koniklec velkokvětý Modrásek bahenní Kuňka obecná

 

Činnost pracoviště při vytváření soustavy Natura 2000

AOPK ČR regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy se na přípravě soustavy Natura 2000 v regionu podílejí od samého počátku. Základním předpokladem je především důkladná znalost přírodních poměrů, výskytu evropsky významných stanovišť a populací evropsky významných druhů rostlin a živočichů. Důležitý je také blízký kontakt s vlastníky a uživateli dotčených pozemků. Mezi hlavní úkoly pracoviště patřily a patří především tyto aktivity:

 • Návrhy tzv. přírodních komplexů (pro stanoviště) a druhových lokalit jako odborného podkladu pro vytvoření národního seznamu (2003, 2006).
 • Předjednávání návrhu a doplnění národního seznamu s vybranými vlastníky a uživateli dotčených pozemků (2004, 2007–2008).
 • Průběžné sledování stavu předmětů ochrany v evropsky významných lokalitách.
 • Odborná spolupráce s krajským úřadem při vyhlašování zvláště chráněných území a uzavírání smluvní ochrany v evropsky významných lokalitách.
 • Vydávání stanovisek, zda zamýšlený záměr či koncepce může mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu.
 • Zpracování souhrnu doporučených opatřenípro všechny evropsky významné lokality v Kraji Vysočina. Tento úkol probíhá od roku 2012 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2015. Souhrn doporučených opatření stanovuje optimální způsob hospodaření a potřebná ochranářská opatření v evropsky významné lokalitě s ohledem na požadavky jednotlivých předmětů ochrany.

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt