Odborná podpora výkonu státní správy

AOPK ČR regionální pracoviště Správa CHKO se na ochraně přírody a krajiny podílí také odbornou podporou výkonu státní správy, konkrétně ČIŽP, MŽP, krajských úřadů, městských úřadů a obecních úřadů všech stupňů. Jedná se především o odborná stanoviska k následujícím okruhům činností:

 • územní systémy ekologické stability

 • zvláštní a obecná ochrana rostlin a živočichů

 • ochrana dřevin

 • vyhlašování a evidence památných stromů

 • registrace významných krajinných prvků

 • zásahy do významných krajinných prvků

 • ochrana krajinného rázu a vyhlašování přírodních parků

 • přechodně chráněné plochy

 • komplexní pozemkové úpravy

 • územní plány

 • investiční záměry (výstavba rybníků, zalesňování aj.)


Ve spolupráci s Krajským úřadem Kraje Vysočina se věnujeme rovněž péči o maloplošná zvláště chráněná území v regionu – přírodní rezervace a přírodní památky:

 • zpracovávání a posuzování plánů péče

 • poskytování konzultací k managementu zvláště chráněných území

Významnou funkcí je rovněž neustálé prohlubování odborných znalostí o přírodě a krajině regionu a jejich zpracování do podoby použitelné pro výkon státní správy:

 • vedení a doplňování nálezových databází

 • evidence lokalit zvláště chráněných druhů a ohrožených biotopů

Účastníme se rovněž plánování v oblasti vod:

 • spolupráce s podniky Povodí při přípravě plánů oblastí povodí dolní a částečně i horní Vltavy, povodí Dyje a povodí Labe

 • analýzy a návrhy revitalizačních potřeb daných povodí

 • připomínkování návrhů protipovodňové ochrany, odstraňování povodňových škod apod. 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt