Specifické úkoly

 

Pracoviště se dlouhodobě věnuje řadě aktivit spojených s ochranou ohrožených druhů živočichů. Zmínit lze například:

  • Podíl na přípravě Programu péče o vydru říční.
  • Problematika invazních druhů – sledování populace norka amerického v povodí řeky Sázavy
  • Fragmentace prostředí dopravou
  • Ochrana ptáků na sloupech elektrického vedení
  • Ochrana ptáků a netopýrů při rekonstrukcích a zateplování budov

Podíleli jsme se na řadě výzkumných úkolů, v posledních letech například:

  • Projekt VaV SP/2d4/16/08 "Zjištění chybějících údajů o biologii a ekologii vydry říční: vytvoření modelu vývoje populace"
  • Projekt VaV – SP/2D4/36/08 "Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a návrh ochranných a optimalizačních opatření"

 

Fragmentace prostředí dopravou
Problémem jsme se začali zabývat již počátkem devadesátých let v souvislosti s řešením vysoké mortality vydry říční na silnicích. Již v roce 1995 jsme vydali první publikaci „Křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů“. V dalších letech jsme se intenzivně věnovali zjišťování průchodnosti současné dálniční sítě pro živočichy. V roce 2001 byla vydána Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálnic, kterou MŽP oficiálně doporučilo jako podklad pro přípravu staveb nových dálnic. K problému byla zpracována řada studií a publikováno množství odborných článků a prací, z nichž k nejvýznamnějším patří spoluautorství Evropské příručky k omezování vlivu dopravy na faunu. V letech 2007 byla ve spolupráci s firmou Evernia zpracována v ČR první ucelená studie, zaměřená na mortalitu živočichů na silnicích. Výsledky prací byly prezentovány na řadě mezinárodních seminářů a konferencí, jsme také aktivně zapojeni do několika mezinárodních projektů a aktivit (COST 341, Infra Eco Network Europe,Karpatská úmluva a další).
Pokud na silnicích není vytvořeno dostatečné množství vhodných průchodů, zvířata jsou nucena přebíhat komunikaci, což přináší vysoké riziko střetů s vozidly.  
   
Ochrana ptáků na sloupech elektrického vedení
Úrazy na sloupech elektrického vedení představují vážné ohrožení pro mnoho druhů ptáků, zejména dravců. Problému se intenzivně věnujeme od roku 1994. V letech 1998–2001, kdy bylo zabezpečení sloupů finančně podporováno MŽP (prostřednictvím Programu péče o krajinu), jsme garantovali výběr linek k zabezpečení i administraci všech žádostí za celou ČR. V průběhu těchto tří let bylo zabezpečeno 6 592 sloupů. V řešení problému jsme pak pokračovali především hodnocením účinnosti nových způsobů zabezpečení. Významně se také podílíme na přípravě metodického pokynu MŽP k tomuto problému.
Přes dlouhodobou snahu o řešení hynou na sloupech el. vedení stále každoročně tisíce ptáků.  
Foto V. Škorpíková  

 

 

 

 

 

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt