Monitoring druhů a společenstev

AOPK ČR organizuje a její regionální pracoviště provádějí sledování stavu a vývoje u evropsky významných přírodních stanovišť a druhů, uvedených ve dvou směrnicích Evropského společenství - směrnici č. 79/409/EEC, o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích), a směrnici č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích a druzích). Trvalý monitoring je současně ukotven i legislativně stanovenými závazky vůči Evropské komisi (§ 45 f zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

Základem je posuzování, zda se sledovaný druh či stanoviště nachází z hlediska ochrany v příznivém stavu. K tomuto účelu je zřízena jednotná monitorovací síť a jsou stanoveny závazné metody ke sběru a následnému vyhodnocení dat. Hodnotící zprávy za ČR předává Evropské komisi Ministerstvo životního prostředí. Podle směrnice o ptácích je hodnotící zpráva podávána každé tři roky (poprvé v roce 2008 za období 2005–2007), podle směrnice o stanovištích a druzích každých šest let (poprvé v roce 2007 o počátečním stavu).

Sledování podle směrnice o ptácích tvoří dva základní programy:

 • monitoring ptačích oblastí (tj. druhů ptáků, které jsou zde předmětem ochrany)
 • monitoring druhů ptáků z přílohy I této směrnice

Sledování podle směrnice o stanovištích a druzích tvoří tyto programy:

 • aktualizace vrstvy mapování biotopů (ve dvanáctiletém intervalu)
 • monitoring biotopů na trvalých monitorovacích plochách
 • monitoring druhů v přílohách II, IV a V této směrnice

V pravidelných intervalech provádíme na lokalitách evropsky významných druhů a významných druhů ptáků v Kraji Vysočina a v CHKO Žďárské vrchy sledování početnosti a vitality populací za účelem stanovení dalšího postupu v jejich ochraně a také pro pravidelné zprávy pro EU:

 • z rostlin jsou monitorovány např. puchýřka útlá, koniklec velkokvětý a střevíčník pantoflíček
 • z korýšů je monitorován rak říční
 • z ryb je monitorována zejména vranka obecná
 • z obojživelníků jsou sledovány lokality více druhů, mj. kuňky obecné, čolka velkého a skokana ostronosého
 • mapování rozšíření obojživelníků v ČR - celorepublikové síťové mapování
 • z ptáků je také monitorováno více druhů, mj. orel mořský, čáp černý, chřástal polní, výr velký, kulíšek nejmenší, sýc rousný, datel černý a ťuhýk obecný
 • ze savců jsou sledovány zejména netopýři (netopýr velký, brvitý aj.), sysel obecný a vydra říční

Nedílnou součástí tohoto okruhu činností je také sledování stavu předmětů ochrany evropsky významných lokalit. Bližší informace o sledování ptáků, stanovišť a druhů jsou uvedeny na http://www.biomonitoring.cz/

519f659e6506a_DSCN7986 monitoring mihul 519f659ed09fb_P1030287 skokan ostronos 519f659f69509_P1050448 monitoring mechorost
519f659fd3500_013882 519f65a04ccfe_013883 519f65a0b4e8c_013884

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt