Vrstva mapování biotopů

V roce 2000 byl zahájen projekt Mapování biotopů ČR. Jeho hlavním smyslem bylo vytvoření odborného podkladu k navrhování evropsky významných lokalit (EVL) soustavy Natura 2000 pro jednotlivé typy přírodních stanovišť (habitaty). Mapování a následné řešení dílčích problémů probíhalo do roku 2005. Jeho výsledkem je základní vrstva mapování biotopů ČR (dále jen VMB), která přináší výchozí celoplošnou informaci o výskytu a stavu přírodních biotopů na území naší republiky.

Již v průběhu mapování bylo ale zřejmé, že vzniká datový zdroj, bez kterého se ochrana přírody nadále neobejde. A tak v roce 2006 na původní mapování navázal projekt Aktualizace VMB. Jeho cílem je udržovat vrstvu v aktuální podobě ve dvanáctiletých cyklech. Sběr dat v terénu se řídí metodikou mapování – aktuální pracovní verzí pro sezonu a prostorovou jednotkou aktualizace je jednoznačně vymezený aktualizační okrsek.

ukázka mapy s vrstvou mapování biotopů

Současné využití aktualizované vrstvy mapování je podstatně širší, než byl původní účel pořízení. Data jsou na základě žádosti poskytována pracovníkům veřejné správy, vědecko-výzkumných institucí, komerčním subjektům a v neposlední řadě také studentům vysokých škol.

Vrstva mapování reprezentuje datový komplex, který se skládá z polygonové vrstvy segmentů biotopů a dvou relačních databází – biotopů a taxonů. Hranice segmentů se zakreslují do Základní mapy ČR v měřítku 1 : 10 000. K jejich identifikaci se využívá ortofotomapa, případně lesnická obrysová mapa. Z primární vrstvy, která obsahuje také biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem, jsou odvozeny vrstvy přírodních biotopů a typů přírodních stanovišť.

Aktualizovaná VMB je významným zdrojem nejen údajů o aktuální vegetaci, ale také pramenem floristických dat, které se převádí do Nálezové databáze ochrany přírody (ND OP). Importováno bylo již několik milionů údajů. Naprostou převahu činí nálezy cévnatých rostlin. V nepatrné míře jsou zastoupeny také nálezy mechů a lišejníků.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt