Péče o přírodu a krajinu - krajinotvorné programy

Významným nástrojem pro zvyšování biodiverzity a ekologické stability území formou realizace krajinotvorných opatření jsou dotační programy. Prostřednictvím oddělení péče o krajinu je zajišťován příjem žádostí, administrace, organizační záležitosti a kontrola provedených opatření. Jedná se zejména o tyto dotační programy:

  • Program péče o krajinu (PPK)
  • Operační program Životní prostředí (OPŽP)
  • Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)
  • Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)

Kromě výše zmíněných programů resortu MŽP se AOPK ČR podílí různou měrou (stanoviska, posudky) na dotačních programech z evropských fondů v garanci MŽP a MZe.

Přehled všech programů týkajících se ochrany přírody a krajiny naleznete na http://www.dotace.nature.cz/prehled-programu.html

 

Program péče o krajinu

(více na http://www.dotace.nature.cz/ppk-programy.html) je určen spíše na realizaci drobnějšího managementu neinvestičního charakteru, např. kosení podmáčených luk, výsadby mimolesní zeleně, podpora přirozené skladby lesních porostů, ošetřování památných a významných stromů apod. Pro volnou krajinu je ročně určeno cca 2 mil. Kč a pro území CHKO cca 5 mil. Kč. Z tohoto objemu se profinancují zhruba 2/3 právě na péči o podmáčené a rašelinné louky s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, tj. kosení s odklizením hmoty, redukci dřevinného náletu aj.

 

Operační program Životní prostředí

(více na http://www.dotace.nature.cz/op-zp-programy.html) nabízí možnost realizace široké škály opatření investiční i neinvestiční povahy v letech 2014-2020. Pro prioritní osu 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu je AOPK ČR zprostředkujícím subjektem. V rámci této PO 4 lze realizovat i finančně náročnější projekty na zajištění předmětů ochrany v chráněných územích, na posílení biodiverzity a přirozených funkcí krajiny a na zlepšení kvality prostředí v sídlech. Žádosti lze podávat na základě výzev, které stanovují konkrétní termíny pro jejich předkládání. Více informací včetně harmonogramu výzev najdete rovněž na www.opzp.cz.

 

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

(více na http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html) je národní dotační program MŽP, který podporuje investiční i neinvestiční záměry zaměřené na adaptační opatření zmírňující dopady klimatické změny na vodní, lesní i mimolesní ekosystémy. Dotace je poskytována až do výše 100% celkových nákladů akce. Program se dělí na šest podprogramů, které se liší předmětem podpory a možnými žadateli, přičemž podprogramy zaměřené na adaptační opatření v krajině jsou žadatelsky otevřené a realizace je možná na celém území ČR. Pro tyto podprogramy jsou sběrným místem regionální pracoviště AOPK ČR, která žádosti posoudí a následně MŽP doporučí opatření vhodná k realizaci. Ročně je přiděleno cca 1 mil. Kč. Ostatní podprogramy jsou vyhrazeny pouze pro AOPK ČR nebo správy NP, kterým umožňují realizovat opatření vyplývající z plánů péče o zvláště chráněná území, záchranných programů atd.

 

Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích

(více na http://www.dotace.nature.cz/mas-programy.html) slouží k zajištění povinností vlastníka pozemků a je tedy určen k realizaci opatření jen na pozemcích, ke kterým má příslušnost hospodařit AOPK ČR.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt