Zarząd PK Žďárské vrchy >> Zarząd PK Žďárské vrchy

Zarząd PK Žďárské vrchy

Zarząd PK Žďárské vrchy

Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel: +420 566 653 111, fax: +420 566 653 116

-----------------------------------------

pracoviště Havlíčkův Brod:

Husova 2115, P.O. BOX 135, 580 02 Havlíčkův Brod 2

tel: +420 569 429 494, fax: +420 569 425 007


zdarvrch@nature.cz

Rozczłonkowany teren Żdarskich Wierchów jest barwną mozaiką łąk, pastwisk, pól, lasów oraz stawów. Przeplata go  nieregularną sieć miedz, dróg w wąwozach,  małych lasków lub kęp drzew oraz krzewów. Do dziś zachował on charakter zrównoważonego krajobrazu kulturowego. Obszar zajmuje północno-wschodnią najwyższą część Wyżyny Czeskomorawskiej, z centralnie położonym  masywem Żdarskich Wierchów oraz nawiązującymi na niego częściami sąsiednich terenów pagórkowatych. Płytkie i szerokie doliny, stosunkowo łagodne, lekko pochyłe zbocza oraz zaokrąglone wierzchołki tworzą  krajobraz typu wyżynnego lub terenu pagórkowatego. Przeważającym podłożem geologicznym są tu zmetamorfizowane skały tarcz krystalicznych oraz moldanubika, różne gatunki gnejsów, migmatytów oraz  łupków łyszczykowych z wkładami serpentynitów i wapni krystalicznych. Żdarskie Wierchy pod względem klimatycznym  należą do terenów chłodniejszych, bardziej wilgotnych oraz wietrznych Jako obszar źródłowy kilku czeskich i morawskich rzek (Sázava, Svratka, Chrudimka, Doubrava, Oslava) zawierający także  liczne systemy stawów, została kraina CHKO Żdarskie Wierchy ogłoszona terenem ochrony naturalnej akumulacji wód.

Lasy pokrywają dziś mniej więcej połowę obszaru. Naturalny las jodłowo-bukowy został zastąpiony w większości monokulturami świerkowymi. Obszar można ogólnie przedstawić jako florystycznie ubogi  z charakterystycznymi elementami górskimi oraz podgórskimi. Cenne są zbiorowiska torfowisk oraz wilgotnych łąk torfowych z  wieloma gatunkami roślin chronionych i zagrożonych. Rosną tu  na przykład  liczydło górskie, gwiazdnica długolistna, modrzyk górski, wełnianeczka alpejska, rosiczka okrągłolistna, podrzeń żebrowiec, różne gatunki storczyków, goryczuszek oraz turzyc. Z chronionych gatunków zwierząt występują na tym obszarze: salamandra plamista, bocian czarny, dzięcioł czarny, włochatka, sóweczka, kruk, muchołówka mała, ryjówka górska, nornik bury i wiele innych.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1970
Rozloha: 709 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 4 národní přírodní rezervace
10 přírodních rezervací
37 přírodních památek
Jiné údaje: Na území mimo CHKO Žďárské vrchy zajišťuje Správa péči o národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step, Velký Špičák  a národní přírodní památky Hojkovské rašeliniště, Jankovský potok, Švařec a Zhejral.
Zarząd PK Žďárské vrchy

Zarząd PK Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt