Od lesa zpět k louce

Od lesa zpět k louce

11.4.2019

Na Chotárech v CHKO Žďárské vrchy se činily šikovné ruce dobrovolníků a nakonec i lžíce bagru. Dramaticky vypadající zásah je vrcholem řady opatření, která mají za cíl navrátit na místo lesa opět louku.

Lokalita Chotáry je součástí rozsáhlé I. zóny CHKO a zároveň evropsky významnou lokalitou, navazuje na přírodní rezervaci Volákův kopec. Vyskytuje se zde celá řada zvláště chráněných rostlin a živočichů, například prstnatec májový či významná populace modráska očkovaného (Phengaris teleius) a modráska bahenního (Phengaris nausithous).

Původně se na pozemku dle dostupných historických map nacházela louka. K zalesnění došlo v 70. letech. V roce 2002, kdy se stal pozemek majetkem státu a připadl péči AOPK ČR, se zde nacházel pěstebně zanedbaný smrkový porost s příměsí borovice ve věku asi 50 let. Problematické parcely jsou v katastru nemovitostí vedené jako ostatní plocha. Vzhledek k cennosti okolního území, charakteru stávajícího porostu na ploše a zároveň potenciálu plochy do budoucna přistoupila nakonec v předloňském roce Správa CHKO k radikálnímu řešení.

Nejprve došlo k vykácení samotného lesa, čímž došlo k odstranění přímého negativního působení zástinu a opadu jehličí a migračnímu propojení luk pro luční bezobratlé. Pouhé vykácení stromů s ponecháním pařezů i lesní hrabanky by však vedlo pouze k zarůstání vzniklé paseky náletem. Nevznikla by tak sice nová smrková monokultura ale ani posrost cenný z hlediska místní biodiverzity. Proto jsme v zásahu pokračovali nejprve odtraněním klestu a vyhrabáním větší části lesní hrabanky. Do těchto prací se zapojili nejen pracovníci AOPK ve svém volnu, ale i dobrovolníci z řad skautů a přátel CHKO.

Na zbylé pařezy nakonec v zimě roku 2018 nastoupil kráčivý bagr. Aby bylo možné louku dále udržovat, došlo také k zarovnání pozemku. Na nejpodmáčenějších místech byly vytvořeny dvě tůně pro obojživelníky. Potok přitékající do lokality byl ponechán samovolnému vývoji.

Dalším krokem bude příprava biotopů na následný management. Vývoj společenstev bude urychlen výdrolky z píce místního původu a částečně přenesením vegetativních částí rostlin v průběhu managementu navazujících částí lokality (zejména přímo ponecháváním části hmoty z navazujících kosených luk). Počítá se také s odstraňováním případných dřevinných nárostů či expanzivních druhů rostlin.

Těsná návaznost na druhově pestré rašelinné louky a stále vysoká hladina spodní vody jsou pro návrat cenných lučních společenstev nadějným příslibem. Rozsahem a formou je obnova rašelinných luk na lokalitě Chotáry zásahem regionálního významu.

Sledování vývoje lokality bude nepochybmě velice zajímavé a nabízí možnost podrobnějšího bádání. Máte-li zájem o výzkum na této lokalitě, budeme rádi, když se ozvete kolegyni Anetě Dvořákové (aneta.dvorakova@nature.cz).

Před a po vykácení

Před a po vykácení

 

Po vykácení a úklidu klestu, říjen 2018

Po vykácení a úklidu klestu, říjen 2018

 

S úklidem a pálením klestu pomáhali i dobrovolníci

S úklidem a pálením klestu pomáhali i dobrovolníci

 

Trhání pařezů

Trhání pařezů

 

Po zásahu

Po zásahu

 

Potok byl ponechán samovolnému vývoji

Potok byl ponechán samovolnému vývoji 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt