Státní správa

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“) je dle ust. § 75 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zák. č. 250/2014 Sb., správní úřad, který je podřízený Ministerstvu životního prostředí a vykonává státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

AOPK ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny (je orgánem ochrany přírody) na území chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a na území maloplošných zvláště chráněných území v kategorii národní, včetně jejich ochranných pásmech v kraji Vysočina, tj. národní přírodní rezervace (Mohelenská hadcová step, Velký Špičák) a národní přírodní památky (Hojkovské rašeliniště, Jankovský potok, Švařec, Zhejral).

 V rámci výkonu státní správy zajišťuje Správa CHKO například tyto činnosti: 

  • vydává závazná stanoviska a vyjádření, která slouží jako podklad pro rozhodování jiných úřadů (stavebních, vodoprávních, ochrany zemědělského půdního fondu, úřadů správy lesního hospodářství a myslivosti, pozemkových úřadů aj.)
  • vydává výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
  • vydává výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích
  • projednává a ukládá pokuty za přestupky a protiprávní jednání podle zák. č. 114/1992 Sb.
  • je oprávněna k vydání vyhlášky o zřízení přírodní rezervace a přírodní památky
  • K podání žádosti lze využít tento formulář: formulář_žádosti.doc.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt