Fauna

Ze zoogeografického hlediska leží CHKO Žďárské vrchy ve faunistickém obvodu a okrsku Českomoravská vrchovina, v provincii listnatých lesů, s malým podílem horských území Českého masivu. Elementy horské lesní fauny se významněji uplatňují ve vyšší a klimaticky drsnější centrální části oblasti. Ve srovnání s okolním územím je pro chráněnou krajinnou oblast charakteristické zastoupení tyrfofilních a tyrfobiontních druhů na rašeliništích. Převažuje podhorská lesní fauna hercynsého původu, relativně nejlépe zachovaná ve zbytcích původních bučin.

Donedávna vyhraněná fauna rašelinišť a rašelinných luk (žluťásek borůvkový, modrásek stříbroskvrnný) silně ustoupila v důsledku odvodňování. Tekoucí vody patří převážně do pstruhového pásma, typicky vyvinuté lipanové pásmo je na řece Svratce pod Jimramovem.

Čisté potoky a říčky obývá mihule potoční (Lampetra planeri). Významné druhy živočichů: ježek západní (Erinaceus europaeus), hraboš mokřadní (Microtus agrestis), rejsek horský (Sorex alpinus), netopýr severní (Eptesicus nilssoni). Ptáci: kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), lejsek malý (Ficedula parva), datel černý (Dryocopus martius), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocacactes), hýl rudý (Carpodacus erythrinus), čečetka zimní (Carduelis flammea), skorec vodní (Cinclus cinclus), čáp černý (Ciconia nigra). Obojživelníci: mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis), zmije obecná (Vipera berus). Hmyz: okáč černohnědý Erebia ligea, okáč stříbroskvrnný Coenonympha tullia, modrásek bahenní (Maculinea nausithous), modrásek očkovaný (Maculinea teleius), modrásek stříbroskvrnný (Vacciniina optilete), batolec duhový (Apatura iris), bělopásek topolový (Limenitis populi).

Cennými biotopy z hlediska výskytu živočišstva jsou i vlhké rašelinné louky, lada s rozptýlenou dřevinnou vegetací a vřesovištními formacemi, dále pak vodní biotopy s břehovými porosty a na ně navazující mokřady. V těchto zachovalých fragmentech přirozených a přírodě blízkých společenstev žije řada ohrožených druhů živočichů. Velkou vypovídací schopnost o stavu biotopů má zejména výskyt některých skupin bezobratlých (Avertebrata), například pavoukovců, brouků, motýlů, mravenců nebo vážek. Z hlediska myslivosti je vedle běžných druhů zvěře významný výskyt původní populace jelena evropského (Cervus elaphus) v chovné jelení oblasti Žďárské vrchy.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt