Mineralogie

Přes poměrně malou pestrost geologické stavby Žďárských vrchů lze nalézt význačnější ložiska minerálů.

Minerály reziduí některých hornin pestré skupiny moldanubika a moravika

U Žďáru n/S - lokalita Stará vápenice nebo U Vápenice – byly zjištěny různě zbarvené typy opálů od mléčně bílé až po žlutohnědé až hnědé, někdy bíle skvrnité. Opály jsou neprůhledné, jen žlutohnědý je průsvitný. Tyto opály tvoří nepravidelné konkrece o průměrné velikosti 8 cm, s povrchem hrbolatým až voštinatým. Vzácně byly nalezeny opály s hnědavou a zelenavou poloprůhlednou centrální částí. Uvedené opály jsou zřejmě vázány na rezidua erlánů, které tvoří reakční lem kolem tělesa krystalického vápence.

Minerály hydrotermálních křemenných žil s ametystem

Jde věšinou o drobné žíly až žilníky prorážející horniny moravika a moldanubika. Z řady nalezišť známe výskyty křemenů jen z eluvií, u některých lokalit nemůžeme vyloučit ani možnost kratšího transportu křemenů. K nejznámějším výskytům ametystů řazených k tomuto genetickému typu patří prostor severovýchodně od obce Česká Mez u Žďáru nad Sázavou.

Ametysty zde tvoří volné, často oboustranně ukončené krystaly o průměrné velikosti 2 – 3 cm. Vzácně se vyskytují paralelní srůsty krystalů nebo nádherné žezlové ametysty ( ametyst na křišťálu). Krystalové plochy ametystů jsou lesklé, slabě rýhované. Ametysty jsou průhledné, mají fialové jádro, které bez ostré hranice přechází v okrajovou zónu tvořenou čirým křišťálem.

Minerály pegmatitů.

Nejkrásnější drahé kameny pocházejí z pegmatitů. Pegmatity obsahující neobvykle krásné a velké krystaly různých minerálů se nacházejí také na ČMV. Většina pegmatitových těles zde má tvar desek nebo nepravidelných čoček či šmouh. Jejich mocnost kolísá od několika málo centimetrů až do několika desítek metrů, délka pak od několika centimetrů až ke stovkám metrů. Největší frekvence pegmatitových těles je vázána na biotitické, slabě migmatitizované ruly. Pegmatity vyplňují především příčné puklinové směry.

Velké množství lithných pegmatitů, které se nacházejí na ČMV, má především význam mineralogický.

Minerály magmatických hornin.

Temně zelené peridotity vytvářejí několik těles uzavřených v olivínických gabrech obnažených ve stěnových lůmcích nebo na přirozených výchozech. Troktolity skvrnitého vzhledu – pstruhovce – se dají nalézt na přirozených výchozech v údolí Doubravy

Na haldách U obrázku lze nalézt vytěžená olivínická gabra světlešedé barvy s namodralým tónem a zrny sulfidických minerálů.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt