Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Přírodní památka Bílá skála

Přírodní památka Bílá skála

Skalní útvar v lesním komplexu asi 2 km jihozápadně od obce Křižánky.

Katastrální území : Sněžné na Moravě (bývalý okres Žďár nad Sázavou)
Nadmořská výška : 700 – 743 m
Výměra : 3,28 ha
Vyhlášeno : 1979

Mohutný rulový skalní útvar je situován v zakončení pásma skalních bloku táhnoucího se v délce 1150 m severovýchodně od vrcholu Devět skal. Kolem skály roste na stanovišti smrkových bučin hospodářsky pozměněný lesní prost s chudým bylinným patrem.

GEOLOGIE   Skalní útvar na centrálním hřbetu Devítiskalské vrchoviny byl vypreparován z pruhu migmatitických a biotitických rul svrateckého krystalinika procesy mrazového zvětrávání ve starších čtvrtohorách. Izolovaný skalní blok se základnou v délce 60 m dosahuje výšky až 28 m. Kolem něj na velmi mírně severovýchodně ukloněném svahu vytvořeny balvanité sutě, překryté mělkými ochrickými půdami.

KVĚTENA   Na stanovišti smrkové bučiny (Calamagrostio villosae – Fagetum) roste hospodářsky pozměněný lesní porost typu kyselé smrkové bučiny metlicové s bukovincem, tvořený převážně smrkem ztepilým (Picea abies), s přimíšeným bukem lesním (Fagus sylvatica). Na skalách roste dále bříza bělokorá (Betula pendula) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Chudý oligotrofní podrost tvoří zejména borůvka černá (Vaccinium mirtillus), šťavel kyselý (Oxalis acetsella), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana) a bukovník kapraďovity (Gymnocarpium dryopteris). Skály a sutě jsou porostlé lišejníky (Parmelija saxatilis, Icmadophila ericetorum aj.) a mechorosty, jichž zde bylo zjištěno 19 druhů (Hedwigia ciliata, Cynodontium polycarpum, Grinnia commutata aj.).

ZVÍŘENA   Lesní porost kolem skal obývají datel černý (Dryocopus martius), puštík obesný (Strix aluco) a v okolí hnízdí i sýc rousný (Aegolius funereus). Pozoruhodné je Bílá skála byla až do roku 1957 doloženým hnízdištěm sokola stěhovavého (Falco peregrinus) a dodnes je vyhledávána jako nocoviště a potencionální hnízdiště v chráněné krajinné oblasti se rozšiřujícího se krkavce velkého (Corvus sorax) a dalších druhů ptáků.

LESNICTVÍ   Lesní porost je zařazen v kategorii lesa zvláštního určení. Vzhledem k nadmořské výšce značně trpí vrškovými zlomy, námrazou a imisním znečištěním ovzduším. Je zde prováděn zdravotní výběr smrků s uvolněním bukového kotlíku. 
Ve výhledu je zpracování porostu k předsunuté obnově buku a jedle, doplněné přirozeným zmalezení, k vytvoření různověkého lesa přirozené dřevinné skladby. dřeviny na skále a na ploše 0,5 ha , založené k monitoringu imisního poškození lesa, jsou ponechávány bez zásahu.

VYUŽITÍ   Skalní útvar není turisticky zpřístupněn. Horolezecká činnost je povolená na vyznačených úsecích od 1.července 
do 28.února. Mimo toto období je z důvodu regenerace vegetačního pokryvu a zajištění klidu ke hnízdění ptactva vyloučena.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt