Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Přírodní památka Bučina Spálený kopec

Přírodní památka Bučina Spálený kopec

Lesní komplex „Bučina Spálený kopec“  asi 2 km od obce Krouna

Katastrální území : Krouna, bývalý okres Chrudim

Nadmořská výška : 643 - 692 m

Vyhlášeno : 2010

Území se nachází v lesním komplexu asi 2 km JV od Krouny v nadmořské výšce 643 - 692 m a náleží do geomorfologického podcelku Sečské vrchoviny. Geologické podloží tvoří sillimaniticko- biotitické rulové horniny svrateckého krystalinika překryté svahovými zvětralinami na nichž jsou vytvořeny kambizemní půdy. Kolem svahových pramenišť a úžlabiny levostranného přítoku Čachnovského potoka jsou tyto půdy oglejené. Území geobotanicky náležející do svazu Luzulo-Fagion se nachází na rozhraní fytogeografických obvodů Českého oreofytika (okres Žďárské vrchy) a Českomoravského mezofytika (okresů Sečská vrchovina a Českomoravská vrchovina).

Převažují živná stanoviště lesních typů bohaté smrkové bučiny mařinkové, svěží smrkové bučiny šťavelové, dále humusem obohacená stanoviště smrkové bučiny devětsilové a kapradinové, malou část tvoří  kyselá smrková bučina metlicová a jen fragmentárně jsou dále zastoupena vodou obohacená stanoviště lesních typů vlhké smrkové bučiny devětsilové a montánní jasanové olšiny na prameništích a potočních aluviích. Ve starých lesních porostech převažuje buk nebo tvoří smíšené porosty se smrkem a vtroušenou jedlí, okrajové mladší části byly v minulosti vesměs obnoveny smrkem, dále jsou vtroušeny modřín, borovice, olše, javor, jasan a bříza. Buk se místy dobře zmlazuje a je chráněn oplocenkami. Na živnějších a vodou obohacených stanovištích je bohatší bylinný podrost tvořený běžnými lesními druhy. Z živočišstva je významný výskyt mravenců r. Formica, bohatá je avifauna území, mj. zde hnízdí datel černý, holub doupňák, sýc rousný, linduška lesní, pěvuška modrá, zalétá čáp černý aj.

Ochrana území byla realizována jeho zařazením do I. zóny odstupňované ochrany přírody na základě schválení zonace CHKO Žďárské vrchy  MŽP předávacím  protokolem  ze dne 13. 9. 1996 č.j. OOP/5081/96. Pozitivní vliv.

Lesní hospodářství - Historická přeměna původních smrkových bučin ve stejnověké smrkové porosty na převládající části území. Negativní vliv.  Genová základna č. 126 Čachnov, prodloužení obmýtí a obnovní doby. Pozitivní vliv

Myslivost - Dřívější oborní využívání lesa. Negativní hospodářská změna porostní skladby části lesních porostů ve prospěch smrku. Vliv spárkaté zvěře na přirozenou obnovu buku a jedle, která je bez mechanické ochrany podstatně ztížena. Negativní vliv. Od roku 1996 snižování stavu spárkaté zvěře. Pozitivní vliv. V současné době se území nalézá v honitbě Krouna – lesy (kód honitby 5302209067).

Rekreace a sport - Územím prochází značená turistická trasa vedená po zpevněné lesní cestě. K poškozování předmětů ochrany zde nedochází.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt