Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Přírodní památka Pasecká skála

Přírodní památka Pasecká skála

Skalní útvar v lesním komplexu asi 2 km severovýchodně od obce Rokytno.

Katastrální území: Studnice u Rokytna (bývalý okres 
Žďár nad Sázavou)
Nadmořská výška: 770-818 m
Výměra: 4,74 ha
Vyhlášeno: 1979

Vrcholový skalní útvar je ukázkou mrazového zvětrávání rul v periglaciálních  podmínkách pleistocénu. Na balvanitých sutích kolem skal sezachoval fragment lesních porostů přírodě blízké skladby smrkových bučin.

GEOLOGIE    Skalní útvar na okrajovém hřbetu Pohledeckoskalské vrchoviny byl vypreparován na pruhu migmatitických a biotitických rul svrateckého krystalinika procesy mrazového zvětrávání  ve starších čtvrtohorách . Zvětráváním po puklinách byl rozčleněn do tří oddělených skalních bloků s výškou až 18 m. Povrch stěn byl modelován  do podoby voštin a skalních výklenků. Vznikl zde 
i 8,5 m dlouhý a 4 m vysoký tunel a další dvě menší jeskyňky.Pod skalami jsou vytvořeny balvanité sutě a opodál ještě dva drobnější skalní bloky. Na balvanitých sutích kolem skal jsou vytvořeny jen mělké orchické půdy, přecházející níže na svazích 
v kambizemní podzoly s kyselou půdní reakcí.

KVĚTENA    Na stanovišti smrkové bučiny (Calamagrostio villosae-Fagetum) se nachází hospodářsky pozměněný lesní porost typu kamenité a skeletové smrkové bučiny s převahou smrku ztepilého (Picea abies). V okolí skal je významně zastoupen buk lesní (Fagus sylvatica) a ojediněle vtroušena jedle bělokorá (Abies alba). Na skalách s fragmentem reliktního boru svazu Dicrano-Pinion roste i krnící borovice lesní (Pinus sylvestris), bříza bělokorá (Betula pendula) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Chudý oligotrofní podrost tvoří zejména borůvka černá (Vaccinium myrtillus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), metlička křivolaká (Avenella flexuosa) a kapraď rozložená (Dryopteris dilatata). Skály a sutě jsou porostlé pokryvnou vegetací lišejníků Parmelia saxatilis, Lecanora badia, Acarospora fuscata  a mechorostů Andreaea rupestris, Grimmia commutata aj.

ZVÍŘENA    Území obývá řada druhů ptáků, mj. datel černý (Dryocopus martius), strakapoud velký (Dendrocopos major), sýc rousný (Aegolius funereus), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) a v poslední době zde zahnízdil i výr velký (Bubo bubo). Na lokalitu často zalétají v okolí hnízdící poštolka obecná (Falco tinnunculus), krahujec obecný (Accipiter nisus) a krkavec velký (Corvus corax).

LESNICTVÍ    Lesní porost je zařazen v kategorii lesa zvláštního určení. Hospodaření v něm je usměrňováno k podpoře buku, obnově jedle a využití přirozeného zmlazení k výhledovému vytvoření různověkého lesa přirozené dřevinné skladby. Porost skal je ponecháván bez zásahu. V exponované vrcholové poloze je silně poškozován námrazou a imisním znečištěním ovzduší.

VYUŽITÍ    Skalní útvar je turisticky zpřístupněn. Horolezeckou činnost je možno provozovat celoročně, s výjimkou vyznačených úseků skalních útvarů Omšelý hřeben, Vyhlídka a Pernštejn, kde je možné lézt jen v době od 1. července do 28. února.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt