Přírodní památka Prosička

Skalní útvar v lesním komplexu asi 2 km jihozápadně od obce Jimramov
 
Katastrální území : Borovnice u Jimramova (bývalý okres Žďár nad Sázavou)
Nadmořská výška : 671 – 743 m
Výměra : 8,43 ha
Vyhlášeno : 1988

Skalnatý hřbet s rozsáhlým kamenným mořem a suťovými svahy je dokladem mrazového zvětrávání rulových hornin v chladných obdobích pleistocénu
 

GEOLOGIE    Skalní útvary na okrajovém hřbetu Pohledeckoskalské vrchoviny nad zahloubeným údolí říčky Fryšávky byl vypreparován na pruhu migmatitických a biotitických rul svrateckého krystalinika procesy mrazového zvětrávání ve starších čtvrtohorách. Tvoří je dva mohutné sklaní bloky s délkou 55 m a výškou až 17 m, na něž navazuje řada nižších rozvětralých výchozů, zbytků skalní hradby vzniklé ústupem mrazových srubů. Skály jsou charakteristické strukturně podmíněnou deskovitou odlučností balvanů s projevy exofilace. Pod skalami se nachází odlámané suťové haldy a kamenné moře o rozměrech 100 x 100 m, vzniklé spojením tří balvanových proudů. Dále po svazích jsou rozsáhlé kongeliflukční balvanové pokryvy, na nichž jsou vytvořeny jen mělké ochrické půdy přecházející v kambizemní podzoly.

KVĚTENA    Na stanovišti smrkové bučiny (Calamagrostio villosae-Fagetum) se nachází hospodářsky pozměněný porost lesní porost s převahou smrku ztepilého (Picea abies), amlou příměsí borovice lesní (Pinus sylvestris), nepůvodního modřínu opadavého (Larix decidua), ojedinělým bukem lesním (Fagus sylvatica) a jedlí bělokorou (Abies alba). Na skalách roste i bříza bělokorá (Betula pendula) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Chudý oligotrofní podrost tvoří zejména borůvka černá (Vaccinium myrtillus), štavěl kyselý (Oxalis acetosella), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana) a k. rozložená (D. dilatata). Skály a sutě jsou porostlé pokryvnou vegetací lišejníků (Parmelia saxatilis, Lecanora badia, Gyrophora glabra aj.)  a mechorostů (Andreaea rupestris, Paraleucobryum longifolium, Cynodontium polycarpum, Polytrichum piliferum aj.).

ZVÍŘENA    Území obývá řada druhů ptáků, mj. datel černý (Dryocopus martius), puštík obecný (Strix aluco), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatates) a krkavec velký (Corvus corax), jenž tu měl první doložené hnízdiště v CHKO. Žijí zde rejsek obecný (Sorax araneus), veverka obecná (Sciurus vulgaris), kuna lesní (Martes martes), jezevec lesní (Meles meles) a řada dalších savců.

LESNICTVÍ    Lesní prost je zařazen v kategorii lesa zvláštního určení. V exponované vrcholové poloze je poškozován nepříznivými klimatickými vlivy a imisním znečištěním ovzduší. Po sanaci námrazové kalamity je navržena obnova s postupným odstraněním modřínu a předsunutými podsadbami buku a jedle k výhledovému vytvoření různověkého smíšeného lesa přirozené druhové skladby. Porost je ponecháván bez zásahu.

VYUŽITÍ    Skály jsou turisticky zpřístupněny, horolezecky nejsou využívány.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt