Přírodní památka Štarkov

Skalní útvar v lesním celku asi 1 km severozápadně od Nového Jimramova.

Katastrální území: Nový Jimramov (bývalý okres Žďár nad Sázavou)
Nadmořská výška: 650-679 m
Výměra: MZCHÚ 1,30 ha  OP 13,56 ha
Vyhlášeno: 1980

Rulový skalní útvar nese charakteristické prvky mrazového zvětrávání  ve starších čtvrtohorách. Na skalách jsou patrné zbytky hradu Skály zaniklého v 1. polovině 15. století. Kolem nich se zachoval fragment přírodě blízkého lesního společenstva jedlobučin.
 
GEOLOGIE    Skalní útvar na svahu pravostranného hřbetu nad říčkou Fryšávkou v Pohledeckoskalské vrchovině je tvořen hrubozrnnými ortorulami svrateckého krystalinika.Zvětráváním podél puklin a sesuvy byly vytvořeny mohutné věžovité skalní bloky s výškou až 20 m, oddělené dvěma úzkými soutěskami. Skalní stěny jsou modelovány exfoliační slupkovitou odlučností a zaklíněním zřícených balvanů zde vznikly dvě puklinové jeskyňky. Pod skalami je vyvinut balvanový proud o rozměrech 70 x 20 m, přecházející v rozvlečené balvanité pokryvy , na nichž jsou vytvořeny jen mělké ochrické půdy a níže na svazích humusem obohacené kambizemě.

KVĚTENA     Kolem skal je na bohatším stanovišti podsvazu  Eu-Fagenion zachován zbytek starého porostu s bukem lesním (Fagus sylvatica ), javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a ojedinělou jedlí bělokorou (Abies alba). V okolních hospodářsky pozměněných lesních porostech typů skeletové až svěží smrkové bučiny převládá smrk ztepilý (Picea abies), na skalách je zastoupena i bříza bělokorá (Betula pendula), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), bez červený (Sambucus racemosa) a zimolez černý (Lonicera nigra). Druhově chudý lesní podrost doplňuje v humusem obohacených částech svahů svízel vonný (Galium odoratum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis) a bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris). Skály a sutě jsou porostlé pokryvnou vegetací mechorostů Andreaea rupestris, Hedwigia ciliata, Grimmia commutata, Cynodontium polycarpum, Pohlia nutans, Plagiothecium denticulatum aj.

ZVÍŘENA    Zbytek starého smíšeného porostu a prostředí skal je vyhledávaným hnízdištěm ptactva, mj. datla černého (Dryocopus martius), holuba doupňáka (Columba oenas), výra velkého (Bubo bubo), kalouse ušatého (Asio otus), puštíka obecného (Strix aluco), lejska malého (Ficedula parva), ořešníka kropenatého (Nucifraga caryocatactes) a často zalétá v okolí hnízdící krkavec velký (Corvus corax).

LESNICTVÍ    Vlastní skalní útvar je zařazen v kategorii bezlesí. Porost skal a zbytek staré bučiny s doupnými stromy je ponecháván bez zásahu . Hospodaření v porostech ochranného pásma je usměrňováno k podpoře buku, obnově jedle a využití přirozeného zmlazení k výhledovému vytvoření různověkého lesa přirozené dřevinné skladby.

VYUŽITÍ    Skály jsou turisticky zpřístupněny a horolezecká činnost je povolena na vyznačených úsecích v době od 1.července 
do 28. února.

Poznámka
Ve vrcholové části jsou patrné zbytky zdiva středověkého hradu „Skály“ z konce 14. století, pod nimiž je částečně zachován hradní příkop. V poslední době zde byl prováděn archeologický výzkum a fixace zříceniny.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt